1.  

هم وطنان ایرانیان پا ک نهاد روشن فکرو روشن روان فرخنده ایام

نوروز  یادگار بنیان گذاران ایران همیشه زنده وهمیشه سر فراز را

خدمت یک یک   شما ها تبریک میگویم وخداوند یکتای قادر و عادل

مهربان را سپاس مسگذارم که امروز  در این عصر الکترونیکی بر

جسته از قوانین پاک و مقدسش ما ایرانیان را بدور از خود بینی وخود

پرستی  بجای مانده از دوران های    قبیله پرستی فارس و ترک وکردو

عرب و بلوچ منور به شناسنامه ایرانی در کنار هم قرار داده که در هر

شهرو دیاری از این آب وخاک مقدس در کنار هم زندگی مینما ئیم که

اکثر ما ایرا نیان منور به اقوام سببی ونسبی این قبایل مهاجر ان که از

هزاران سال پیش تا کنون  در کنار هم هستیم


 

وباید با خوش بینی وبکار گیری فکر و اندیشه وعشق به عقو ل مان در

پر تو وجدان وخر د که جایگاه وعرش خداوند در وجود  هرانسانی

همیشه رهنما میباشد گوش فرادهیم ودنیا ئی بسازیم و بدانیم که در

هرسالی پس از پیری ومرگی بنام های د یدون وبر بهمن جز ا سفندار

مز دگر ماهی نیفزاید


 

وبرای همیشه بلا فاصله ماه آبستن وزایش فروردین می آید وچون

بگذشت مه اردیبهشت آید پس از خردادو تیر آنگه که مردادت همی آید

پس از شهر یورو مهر و ابان و آذر ت آیدواین تاروز قیامت کبری

همان انا لله وانا علیه الرا جعون است چون طبیعت می آئیم ومیرویم

وچون طبیعت رخت کهنه را بر خاک میسپاریم ودوباره لباس زنده شدن

فر وردین را در بر مینمائیم پس در بند این افکار مقدس باشیم نه خاری

باشیم که بگوئیم


 

من آن خاری بدم که بابادی لب دیوار بنشستم  . چون از آن بالا نظر

کردم . دانستم که از هر خارلب دیوار بنشسته درهر فر ردین  گلی

خوشر نگی نمی روید؟؟  فر وردین تان مبارک هم وطنان آنچه را باید

ازتخت جمشید ومراسم نوروز در نظر داشته باشیم این است که این

مکان همانطوریکه از اسمش پیدا میباشد تخت جمشید نام دارد که این

دولت جمشیدی از اولین های دوران نظام حکومتی ومذ هبی پیش دادیان

تاریخ ایران بوده اند که بعد اینان نظام کیانیان مستقر گر دید  که تا

پانصدسال با تولد عیسی مسیح وشروع تاریخ  مسیحی فاصله داشتند

وتوجه داشته باشیم  که که در تاریخ پیشدادیان اولین نفر کیومرث بوده

که اولین انسان داننده وخدا شناس جهان هم لقب داشته واولین زمام

داری بوده که مردم ایران را با کشاورزی وگله داری وانقلاب کارو

کوشش بجای دانه چینی ..از فر ا ورد های طبیعت معلمی نموده ..که

جشن های نوروزی وحرکت از قلعه های مسکونی پائیزی وزمستانی

بطرف جالیز ها و پا لیز های کشاورزی ..شیوه  حکومت هایپیشدادیان

بوده وبه همین مناسبت


 

جمشید اولین زمامدار این خاندان بوده که د شت ار ژن در حول و هوش

شیراز مرکز ا ستان فارس یا پارس را که سر زمینی بلند ودارای نی

های  مستحکمی بوده که در ابزار سازی سلاح های جنگی ولوازم کشا

ورزی کار برد د ست اول را داشته .. این مکان را برای جشنهای

نوروزی وارشاد مردم و نشست های تصمیم گیری کارهای سال نو

مورد ا ستفاده قرار میگرفته وقرنها گذشت تا دولت هخامنش بوجود

آمد.. وچون اینان از تخمه پیشدادیان بودند به  آباد کردن این یادگار

جمشیدی  همت گما شتند ..که یادگار بجای مانده کنونی از یادگار های

کوروش ودار یوش وخشایار شاه است که  اکنون بدست بی همتی ما

سپرده شده است این قسمت را نیز سال گذشته هم نبشته ام واکنون ویرایش کرده ام

 

 ذات بد نیکو نگردد  چونکه بنیادش بد است

 

تربیت نا اهل را  چون گردکان بر گنبد است

حدود یا ز ده  روز دیگرعید سعید نوروز فرا میرسد وکشور عزیز ما بعد از یک گردش

سیصد و شضت و پنج روزه بدور کره خورشید و کسب انر ژ ی  سر جای اولش برای زایش

د وا  زده ماه تکرار در مکررار قرنها را از سر میگیرد و من حیرانم از یک مشت انسان های

گم کرده راه تربیت شده زیر دست بوجودآورند گان جنگهای صلیبی که عیسی مسیح را بصلیب

کشیدند حال نوبت مسلمانان پیرو دین محمد مصطفی رسیده است واین گروه بظاهرخکومت

اسلامی ؟؟؟ که هر بچه سه جهار ساله میداند که این تهاجم و کشتار در خاور میانه از کیسه

مافیائی چند نفر آدم کش امریکائی با فرماندهی یک دیوانه زنجیری ا یو ان یابو سامری مذهب

بوجود آمده که میتواند مخارج روزی چند ملیارد دلاری را از کیسه غارتکرهای  ما فیاهای دنیا

خرج نماید


 

 فکر کردم مقاله زیر را که در آذرماه 92 نبشته ام مجد دا تکرار بنمایم تا جغد های شب

پپگردشکار چی موشان بدانند ایرا ن سر زمین شیران و پلنگان ا ستوحد خود را بدانند


 

 1. این یک حقیقتی است غیر قابل انکار ومن  برای ثابت کردن این بیت از آ ثار  سعدی در
 2. این مقاله میخواهم تاریخ شکل گیری ملت ایران را ار ده هزار سال پیش تا اکنون که
 3. قرن 15هجری اسلامی ات ست  وچند روز دیگریاد مان نوروز های بیشمار  رفته ها
 4. و آ ینمده ها شروع میگردد ..  مختصری تار یخ راورق بزنم وثابت نمایم ملت ایران با
 5. هزار ویک دلیلچون اکثریتش   ذات پا ک دا شته روند تاریخ و آثار تربینی اش نگین
 6. انگشتری تمدن جهان بشری بوده است

 

 1. وازاین مقال منظورم این است که ملل جهان امروز بدانند که  چه ملتی را در کنار خود
 2. دارندوملت ایران هم پاس این یادگار پر ارزش را که خداوند به آنان عنایت نموده گرامی
 3. بدارند حال بشنوید وبخوانید  تا درک نما ئید این سخنان را که  بد رستی  نو شته ام

 1.  در ده هزار سال قبل بقول باستان شنا سان انسان در دوران دیرینه سنگی میزیسته در
 2. این دوران انسان یک حیوان نبوده که داروین اورا  میمون معرفی نموده است در این
 3. دوران انسان میدانسته که باید وسایل زندگی وسر  پناه ودفاع ازخودرا خود تهیه نما ید
 4. وچون یک نوع کودک زهنی در آن دوران بوده با  دانش ذاتی خود ابزارش را  با
 5. سنگ وچوب    میساخته دراین دوران چون کره زمین زیر آب بوده در اولین خشکی
 6. که از زیر آب بیرون آمده قاره آسبا بوده که نقشه جغرافیائی محدودی بوده وانسان
 7. بصورت قبایل گونا گون هر قبیله محل سکونتی در کنار هم داشته اند واکثرا هم نژاد
 8. واز نسلهای نسبی وسببی بوده اند منتها با تمدن های گوناگون ا نسا نها ی   پبشرفته  و
 9. در حال رشد و وحشی در کنار هم میزیسته اند که متمدن ترینشان لقب آرین هارا داشته
 10. اند که تاریخ ساز جهان متمدن امروز گردیدند در حا لیکه  دردیگر نقات این کره  دیگر 
 11. جوا مع انسانی  در یک نقشه جغرا فیائ محدود هم میز یسته اند

 1.  نقطه نظر من در این مقال آرین هائی میباشند که امروز نام ملت ایران را دارند این
 2. ملت از ده هزارسال پیش تا اکنون بعنوان آریائی ها به فلات ایران بعلل تنگی جا
 3. وپیدایش زمین های حاصل خیز  به این فلات مها جرت کرده اند و در ده هزار سال قبل
 4. معتقد به خدایان 12 گانه بنام های فروردین واردیبهشت وخرداد وتیر و مرداد وشهریور
 5. ومهرو ابان و آزرو دی دون و بهمن و اسفندار مز بوده اند و آنهارا نیا یش میکردند

 


 1. وحدود 1500 سال قبل از تولد زرتشت کیو مرث در بالای کوهی بلند خدای یگانه را
 2. شناخت و او را ستایش کرد از آن زمان آریا ها اکثرشان یکتا پرست شدند وا و را
 3. ستایش نمودندبصورتیکه ریک ودا در آ ئین خود این جمله را مقدس شمرد که شعار یکتا
 4. پرستان جهان شدبدین عنوان   که هرچه است وهر   هرچه نیست غیر آهورا هیچ جیز
 5. نیست که در زمان ما قصه گویان کودکان میگویند یکی بود ویکی نبود غیر خدا هیچ
 6. چیز نبود 

 1.  ودر 6500 سال قبل از تولد عیسی مسیح زر تشت متولد گردید  وچون 12 فرشته 
 2. یاایزدرا ایرانیان قدیم ستایش مینمودند نبشتم 1500 سال بعد متوجه شدند این ایزدان در
 3. هر سی روز ازسال جایشان را به دیگر ایزدان میدهند پس نیروئی لا یزال آنهارا جابجا
 4. میکند واو خدا ونامشاهورا مزدا میباشد ولی اگر توجه کنیم که در این دوران در دنیای
 5. قدیم ملل دیگری بودندچونمصر وچین ویونان واقمار این کشورها که بزرگانشان خودرا
 6. خدا یا نماینده خدا ویا پسر خدامیدانستند ودر این دوران پیامبرانی هم چون آدم ونوح
 7. وموسی هم بودند که بزرگانشان چون خاخام های یهود

 1.  بدعت های نابخردانه بر خدا پرستی مردم میگذاردند که مخرب تر از بت پرستی بود
 2. ودر دین زرتشت نیز چنین رفت زرتشت از نور آتش ودود آن در مخابرات وحرارت
 3. آن در سرماوگرما وذوب فلزات وپختن غذا سخن میگفت که از آتش نترسید  وبرای
 4. پیش رفت در زندگیاز آ تش استفاده نما ئید ولی متاسفانه موبدان بعد زرتشت برآ ن
 5. شدندکه  بزرگی خود را با بدت گذاردن بر دین و آ ئین مردم بنیاد گذارند  وآنان را از
 6. حقیقت آ دمیت خود دور نمایند خودرا  چوپان ومردم را گو سفنددا نستند که باید از
 7. گرگان جامعه نجا تشان بدهند وباید عباداتخودرا از موبدان بیاموزند ودر نتیجه موبدان به
 8. دسته جات اصول گرا و اصلاح طلبان تقسیم شدند ومردم هم بطمع خواسته های
 9. خودشان گروه گروه شدند نتیجه آنشد که اجنبیان غارتگرازاین چند دسته گی مردم
 10. سوءاستفاده هاکردند ودر طول تاریخ گردنه زنان وعیاران حاکمان مردم شدندع

 1.  واینجا بود که گوهر پاک ایرانی  شد طالب فیض وچون سنگ و گلی نبودند که مرجان
 2. نشوندقاطبه مردم ایران ذات پاک داشتند که شدند صاحب فیض وتاریخ گواه است که
 3. اکثریت ملت درهر دوران عارفانی بودند  ودانش پژ وهانی بودند که دور بزرگتر از
 4. خود جمع شدند هردولتی را که دیدند بد رفتار میکند بالشگر قهر و بی تفا وتی کردن
 5. وسکوت در مقابل نوبنیاد های جدید حکومت رابه دیگری سپردند

 1.  وتا اکنون هزاران سال است که چون درختانی سترک ریشه ددر خاک وطن وسر به
 2. آسماندارند این را من نمیگویم تاریخ ا ظهرو من الشمس موجود گواه آ نست آخرین
 3. پیامبر خدا مجمدمصطفی که پرچم قولولو لا الله الله  تفلحورا در زمان خسرو پرویز بر
 4. افراشت خسرو پر ویز این   پیام ربانی را پاره نمود ولی قاطبه ملت ایران لبیک گفتند و
 5. مسلمان شذند واگر احمق هائی فکر میکنند که ایرا نیان ازشمشیر کج اعراب بدوی
 6. ترسیدند و مسلمان شدند خیلی خرتشریف دارند ملت ایران بخواست خود مسلمان شدو با
 7. حراست از دید گاه های اجدادشان ودانش خود آ ئین های مقدس ملی را در زنده شدن
 8. ماه های سال که ز فروردین چو بگذشتی مه ار دیبهشت آید پس از خرداد و تیر آ نگه
 9. که مردا ت همی آید پس از شهریورو مهرو ابان و ازر و دیدون که بر بهمن جز
 10. اسفندار مز دگر ماهی  نیفز ا ید را قانون لا یتغیر خدا ونددانستند زیرا ماه فروردین
 11. نشانه زایش مجدد وشکوفائی جهان هستی مندرج در سوره قدر  میدانند بدین منوال در

 1.  پرتو ذات ا لهی   میروندو می آ یند وزنده و جاوید در این کره خاکی مانده اند و می ما
 2. نند  این ا ست ضامن بقای ملت ایران  و نشانه ئی که ذات ملت ایران هستی بخش است
 3. وبا نشانه های   جها ن هستی بخش لیاقت این را دارند که هستی بخش با شند وتا این تا
 4. ریخ وطن وهستی خودرا جاوید نگاا ه داشته اند وملت ایران   برای همیشه نگین
 5. انگشتری جهان هستی خوا هد ماند

 1.  ولی برعکس مللی هستند که ذات پاک ندارند وبنیادشان بد است وبا ذخیره کردن ده ها
 2. هزاربمب های اتمی و مکروبی کشتار جمعی چون لات های گردنه زن عربده میکشند
 3. وملتی چون ایران را تحریم میکننند که قبل از اینکه اتمی شوید شمارا از صحنه گیتی
 4. محو میکنیم البته هرعقل سلیمی میداند که قضیه اتمی شدن ایران مضحک ترین روش
 5. تبلیغاتی غارتگران جهان است که نمیتوانند ببینند ملتی بادل پاک وروشی نیکو هزاران
 6. سال است میدرخشندوبا درخشش خود این باصطلاح ابر قدرتان که مانند خری که در
 7. پوست شیر رفته ودائم با عر عرش منبع تبسم ملل متمدن شده اند را تحمل کنند که 
 8. ومضحک ترینشان باصطلاح یهودیانشان که کشورشان از شهر اصفهان ایران کوچکتر
 9. است باید 200 بمب اتمی داشته باشد وبا کمال وقاهت این دزدان گردنه زن ملیون ها
 10. دلار اجناس خرید ا ی را که از ملت ایران خریده اند سرقت نمایند وبا عشوه های
 11. خرکی بخواهند چهار تا از سرقت هایشان را پس بدهند که این راهم نمیدهند البته در این
 12. کشور ها فرهیخته گان آدم شده هم بسیار است ولی سیستم حکو متیشانقرن ها میباشد که
 13. ازبدترین شکل های ما فیائی میباشند وهمگی آنها گرفتار پدر خوانده های خود هستند

 1.  ودر ایران هم پدر خوانده کم نبوده وکم نیست نهایت این است که در طول تاریخ فاتحه
 2. پدرخوانده هایش را خو انده وخودش زنده مانده گفتنی بسیار است

 1.  طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک-چودرد در تو نبیند کرا دوا بکند - توبا خدای
 2. خودانداز کار دل خوش دار-که رحم اگر نکند مدعی خد ابکند - زبخت خفته ملو لم بود             
 3. که بید اری-بوقت فاتحه صبح یک دعا بکند
 4.  
+ نوشته شده توسط محمد علوی در چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ و ساعت ۱۸ بعد از ظهر |

ای انسان های   کره زمین روی سخنم با تک تک شما ها میباشد

 

وچون من فارسی زبانم از زبان صدها ملیون فارسی دان روی زمین

 

با صطلاح بدر میگویم که شاید موش های لای دیوارهم گوش کنند

 

 1. گفتاری کوتاه  برای کسانیکه دلی شوریبده دارند
 2. بقول مولانا بشنوازر نی چون حکا یت میکند از توحش ها شکایت میبکنمد
 3. درحال حاضر بیش از 7 میلیارد مردم روی کره زمین مطیع ادیان و   مذا هب گوناگونی هستند که عمدتا ادیان هندو ها وچینی ها و مسیحیان و مسلمانان است
 4. که  در میان این جمعیت هفت میلیاردی  نیز
 5. حدود 13 یا چهاده ملیون نفری از طرفداران یکی از پسران اسرائیل که یکی از دو پسرا ن  ابراهیم کنعانی   پیا مبر و تاجر ادویه از طریق هند وعربستان در مصر  باسارت فرا عنه  در آمد ه بو د ند که پس از ماجرا های تولد و پیامبری موسی و پیدایش بت اعظم گو ساله  زرین سامری در پای کوه سیحون  وپیدایش داود و سلیمان    و ماجرا هائیکه اکثریت مردم میدانند امروز خودرا یکی از بزرگترین ادیان الهی روی زمین معرفی میکنند؟؟؟
 6. که قبل ها هم  نبشتم همه این ادیان ومذاهب بقول  بعضی ها به روم ختم میشود یعنی همه مردم روی این کره زمین صاحب و مالک همه کا ئنات را خدا وند عادل مهربان میذانند

 7. و جان مطلب در این است که  این مردم  در شناسائی ذات خدا وند اشراق کاملی به      دا نائی های ذاتی خود ندارند
 8. وشاعر وعارف فارسی زبان خودمان نیز در وصف خدا وند سر و ده ا ست نه مرکب بودو دهر نه مرئی نه محل بی شریک است و معا لی تو غنی دان خا لق بقول قر آن کریم نور خداوندمانند چرا غی پر فروق    قوانینش  بر همه  مو جودات کائنات و مخلوقاتش مستولی  و جبروتی  میباشد و  مطابق وجود هر خلقی قوا نین خداوند جاری و ساری میباشد

 9. از جمله  خلقت انسان در لفا فه آ دمیت که بخودش تبریک فرموده که بهترین خلق هارا  با آ فرینش انسان  انجام داده ام نهایت این است که انسان هم مانند همه خلقها از نطفه وبعد کودکی وبعد نو جوانی وجوانی وبعد کمال وپیری ومرگ اینگونه خلقها می باشد و آفرینش معاد گونه  بعدی بقول بعضی از دانشمندان  با صطلا ح  فرنگی مآ ب ها   تا بنگی دیگر وخلقی دیگر محلت داده شده اند

 10. ولی جان مطلب دراین است که همانطوریکه در میان گربه سانان روی زمین ببرو پلنگ و شیر جهش یافتتند بجای میو میو کردن  غرش ها کرده ومیکنند بقول عبید زاکانی این گربه میو میو کن بابا هنوز در دوران این زندگی طفل مانده ومیو میو میکند وما هم بهش میگیم چطوری پیشی مامانی موش دلت میخواد

 11. متاسفانه در میان ماانسانهای روی زمین هم اکنو ن که به بیش از 7 میلیارد جمعیت رسیده ایم نیمی از ما هنوز در سطح یک موجودی شبیه گربه میومیو میکنیم و عقب یک گردن کلفت میگردیم که موش های اورا بخو ریم و نیمی دیگر از این نیمه دوم جنگ ادیان راه انداخته ایم و دین ومسلک خودمان را رنگ و روعن میزنیم و نمیدانیم که قانون خداوند فقط یک پیام اساسی برای همه انسان های روی زمین دارد که حافظ شیرازی مان هم خوب فهمیده و نیکو سروده مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن که در شریعت ما غیر این گناهی نیست چرا این بیت را سروده ؟؟ چون در قر آ ن کریم میفر ماید

 12. قُل امَر ربی بالقسط یعنی بگو ا مر خد ا و ند است که خواسته های روح وجسدتان را با ترازو و میزان سنجش کنید وخواسته های این دو را ر مساوی قرار دهید که اگر چنین کردید خودتان را آزار نداده اید که در یوزه گی کنید ... ودیگران را نیز آزار نداده اید که از دست وزبان ونیت شما بستوه آیند و بدرا بد تر بنمایند

 13. اما  اینجانب متاسفم واز خداوند خجل وشرمسارم که در این نشعه از زندگی گذ  رم به  قرنهای 20 و21  ا فتاده که باید بصدق وراستی فریاد زد صد رحمت به کودکان 20 هزار سال قبل که به ابزار دست رسی نداشتند وبهمین دلیل وحشی نام گرفتند وامروز همین کودکان بجای مانده از عهد عتیق با ابزار های ساخته شده از قوانین خداوند بد تر از سگ و میمون شده اند وبا ابزار های اتمی وغیره خلقهای جهان را باسارت در می آورند ودم از تمدن و حقوق بشر میزنند؟؟؟؟

 14. البته تا  تکامل واقعی اخلاق بشر زمان طولانی در سر راه است ولی همه میدانیم که بسیاری از مردم در اثر جهل و نادانی عمر خودرا کوتاه میکنند که بدر گاه خداوند هم گردی نمی نشیند وتصور میکنید که اگر کر ه  زمین بدست فرزندان  نا خلفش نابود شود گردی به مسند کبریائی مینشیند زهی خیال باطل ونگرشی احمقانه

 15. ای انسانهای قرن بست و یکم بلطف وکرم یزدان پاک علم ودانش شما بجا ئی رسیده  که همه میدانید این کره زمین اول و آخر کا ئنات نیست بلکه  زره بی مقدا ری از عالم وجود است ای بسا کراتی نیزچون کره زمین نا بود شدند وامروز نام سیاره های کو توله را با همان وزن و مقیاس دارند
 16. ولی چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است بشر امروز بارفتار وکردار نا معقولانه دارد گور خودرا تنگ تر ولجن زار تر از گذشته میسازد وبشری را که باید به معراج برود به چاه بر بریت وتوحش سوق میدهد

 17. آ یا زمان آن فرا نرسیده که عقلای اقوام بشری بسر عقل بیا یند واین مکتب های تفرقه افکن وانسان خرا ب کن گردن کلفتی وزور گوئی ودیکته گفتن وتحریم کردن ازراه فقرو فلاکت خراب کنند وبقول باز هم حا فظ شیرین سخن خودمان فر یاد بزنیم ای دیوانگان خراب کننده این مام زمینی مان بسر عقل بیائید واز زبان او بگو ئیم
 18. ساقی به جام عدل بده  باده تا گدا فر صت نیاورد که جهان پر بلا کند
 19. بقیه مطلب را خودتان بنویسید و عمل کنید واگر هنم نمیتوانید چه بگویم چون است دلم از غم خون ا ست؟؟؟؟
 20.  
+ نوشته شده توسط محمد علوی در شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ و ساعت ۳ قبل از ظهر |

َ

این عکس نیز خود یک مقاله میبا شد

 1. همانطوریکه کرارا نبشته ام
 2. اینجانب دراین نشعه از زندگی مردی سیاسی ومذهبی از نوع ابو موسی اشعری ودیگر ساخته های اقوام بنی امیه وبنی عباس ونوساخته های بعددوران آنان تا به امروز نبوده ونخواهم بود
 3. همانطوریکه اجداد من  برخواسته از قدیر خم ووصیت محمد مصطفی  بوده اند اکنون که من از نسل چهل وسوم آنان هستم که در این نشعه از زندگی حضور دارم سبک وعقیده و ایمانم همان قدیری حجت الودای پیامبر اکرم ا ست وبدور از هرچه تقییه ساختگی برای زنده ماندن در میان مردمی چون بنی امیه وبنی عباس که هردو از بازی کنا ن وا مانده از هاشم ابن عبد مناف  بوده اندکه ا میال باطنی شان شرک بخدا وباسارت گرفتن خلق خدا بوده و تا روز قیا مت نیز ادامه خواهد داشت
 4. با عنایت بدین مطالب بر آن شدم که از  حاشیه نبشتن  کمتر ا ستفاده کنم وبه اصل موضوع کتاب شهربانوی ایران بپردازم که مد نظرم این نبوده که داستان نویسی نمایم چنانکه این کار را نکرده ام واین کتاب را در سال 85 نبشته ام وموجود ا ست همانطوریکه چهار قسمت از این کتاب را دراین صفحه وبلاگ منعکس کرده ام
 5.  متا سفانه مشاهده میکنم که بقول معروف در این برهه از ز مان نیز  آش همان است و کاسه همان وامروزه نیز ابوموسی اشعری ها ی زمان همان روش ساده لو حی را در دست کاری خود قرار داده اند و با نیرنگهای عمرو عاصی علی را از مسند خلع میکنند ..
  .
 6. و چون مطمعن هستم در  این گذر زمان دیگر سایه شاهان و در باریانشا ن از سر وطن ما کم شده ومیرویم که از مغزهای متفکر هم وطنانمان استفاده نما ئیم وبا ز مطمعن هستم که هر انسانی از خودش هم زادانی دارد که در عقل وخرد با خود انسان شریک هستند واین هم زا دان انسانها ئی هستند که در کل جهان خا کی ما در یکساعت ویک روز از همان زمانیکه ما متولد شده ایم متولد شده اندومتاثر از فرهنگ وروند زندگی زمان متولد ما هستند هم زادان مامیباشند که با ما هم فکر هستند وهمان را دوست دارند یا دشمن دا رند که ما دوستشان داریم یا از آنها متنفر هستیم پس فکر نکنید که تنها هستید هر انسانی بقدر گذشت سنی مشابه ما باما هم فگر است و همان راه را میپیماید که ما میر ویم  نهایت این است که گروهی از ما راه درست میرویم وگروهی دیگر راه علط را وبه همین علت نیم ما آدم ها ئی هستیم که انسانیم ومتا سفانه نیم دیگر ما انسانها ئی میباشیم که آ دم نیستنیم لذا  می بینیم که گروهی این وگروهی آن میپسندیم
 7. و ا کنون روی سخنم با آدم ها ئی میباشد که انسان هستند وثروت رابرا ی خدمت به مردم  میخوا هند با ا ین اند یشه  نیش قلمم را برای پیش برد اقتصاد کشور و   اعتلای سرمایه های زخیره شده آنان بر روی صفحه کا غذ   میچرخانم بجای کتاب شهربانو در این وبلاگ مطالبی در مورد  اقتصاد وقوانین عالیه بانک داری مینویسم شاید قدم خیری برداشته شود واین سیل سرمایه های ملی فرا گیر همه ملت بشود وماهم دراین دنیای بلا زده  منشاٌ خیری شویم وکشورا بجای ایجاد قدرت کاذب گنج داری واژدهای نگهبان این گنج ها شدن  را بسوی خیر و صلاح وطن سوق دهیم ومبشر خیرو برکت ملی در میان بشر امروز گردیم و  دوستی مردم جهان را به طرف خود جلب نمائیم
 8. اینک با تقدیم این مطالب  میپر د ازم به مقدمه این پرو ژه بانک داری  امید وارم مفید واقع گرددمیدانیم که امروزه دونوع سرمایه داری باصطلاح مدرن درمیان جامعه بشری غوغای کاذبانه براه انداخته وجهان را پربلا کرده است که نوع اولش کمونیسم است که یادگاری از دوران بر بریت بشر میبباشد وانسانهائی این تشکیلات را درست کرده اند که آ دم نبوده اند
 9.  ونوع دوم این سر مایه داری مافیائی وفراماسیونی و سامری مسلکان منشعب شده از قوم باستانی یهود است که بحق نام سیحونیسم را یدک میکشند که دارای دو پایتخت اولی از نوع قلعه حیوانات ا ست که   مرکز ش در نیو یور ک ا ست دوم نامش ارابه طلائی خدایان است که در تل ابو  زاد کاه ابراهیم خلیل الله پدر فرزندانی چون  ا سحاق و اسمعیل بوده که اسحاقش روانه مصر شدو محصولی از قوم یهود وسامری مسلکان پرستش کننده گوساله سخن گوی زرین با قی مانده را درکنار شبه جزیره عربستان جای داد
 10. که اکنون عده ئی از بازماندگان اسحق که سامری منصب باقیمانده اندو عده ئی دیکر از اقوام امالقه در  کنار فرزندان اسمعیل مقیم کعبه تبدیل به هفتاد ود ملت شده اند که ا کنون تحت شعار وها بیت   بر خواسته از خرابه های جنگ  با صطلاح بین المللی اول و دوم  با یک دیگر کوس لمنالملکی میزنند وجهان را مورد مخاطره قرار داده اند غوغا سالاری را در فیلم های فارسی وانی  وادی گر گهای  در ست کرده اندباری بگذاریم وبرویم بر سر بانک داری آریا مسلکی خود مان
 11. اول توجهی بشود به معنی واقعی بانک یا بانک داری که  چه میتواند باشد ؟؟؟؟در فر هنگ عمید آورده شد ه است معنی بانک صرافی ؟ بنگاه های نگهداری پول مردم توسط تشکیلات خصوصی یا دو لتی  و  نوعی قمار با ورق های بازی که ربطی به بانک داری مورد نظرم ندارد  این بانک پیش نهادی من   یک بنگاه ملی قا نونی نگهداری اموال و ثروتهای شخصی و ملی یک جامعه بزرگ  زنجیره ئی  میباشد که اموال خصوصی وملی یک ملت را هم نگهبانی میکند وهم امور تولیدات مصرفی وتجاری و عمرانی کشور را با تاٌ سیس شرکتهای گوناگون رهبری و کار گذاری مینماید که بنظر اینجانب وملیونها هم نظر دیگر.برای ایجاد چنین تشکیلا ت بسیا ر عظیم باید قوانین ملی بدین شکل صادر و به اجرا در آید

 12. که - هر طفل نوزاد همراه صدور شناسنامه و کارت ملی اش یک حساب سر مایه گذاری در یکی از شعبه های بانک های کشور با پرداخت حد اقل ده هزار ریال صادر گردد که جزو لا ینفک شناسنامه مردم در آید وهر طفلی که در بدو تولد پدر ومادرش قادر پرداخت چنین وجهی نباشند  دولت موظف به پرداخت آن باشد


   

  دو – هر نوع سر مایه گذاری برای کارو کسب و مسکن باید وجه آن در شعبه بانکی هر فردی واریز و توسط بانک مربوطه ضمانت قانونی بشودبصورتیکه هر فرد ایرانی ثروتهای خصوصی و عمومی اش در دفتر چه بانکی ظبط رفت قرار گیردکه ای قوانین بعدی را در سلسله قوانین کار بردی این بانک را درادامه بعدی خواهم نبشت

+ نوشته شده توسط محمد علوی در جمعه ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ و ساعت ۱ قبل از ظهر |

قسمت چهارم کتاب شهر بانوی ایران به قلم  محمد علوی ( مر عشی )

نا بخر د یهای اسپهبد فر خ زاد

ناگهان این اسپهبد به تقلیبد از هم قتا ران خودبر آن شد كه خود زمامدارشو د  و با طر فند هائی خود را  به آزر میدخت دختر تن ناز خسرو پرویز نزد یک نمودد  وبوي گفت من تورا بپادشاهي ميرسانم بيك شرط كه بامن اردواج كني ومن عملاٌ نايب السلطنه باشم وبعد ازمن فرزند يكه بوجود مي آ يد بسلطنت برسد


 

 آ ذر ميدخت ميگويد تواز پدرمن پيرترهستي درحاليكه من درعنفوان جواني هستم با هزارها آ رزو ودراين سن كهولت چگونه ميتواني فرزندي داشته باشي؟؟/ درحاليكه من ازهمبستر شدن باتو نفرت دارم حال اگر فرزندت رستم را پيشنهادميكردي حرفي براي گفتن بود؟؟/ فرخ زاد جواب ميدهد درست است كه سني از من گذشته ولي درنهايت جوان هستم وشماهم چاره ئي نداريد اگر حمايت من از شما نباشد بزودي از سرنوشت پدر وخواهر واقوامت نيز نصيبي بشما خواهد  ر سید؟؟/


 

آ ذرميدخت مكارانه نظري  -بفرخ زاد مي اندازد ميگويد باشد من با ازدواج باتو رضايت ميدهم بشر ط اينكه بعد از مراسم تا ج گذاري بخراسان بروي وبا مجموع سربازان خودت بتيسفون بيائي.. ودربيرون شهر اردوبزني ودرآنجا رسما ازمن خواستگاري كني؛؛ ومن براي سان ديدن از سپاه تو درميان سپاهيانت به  ا زدواج تو درمي آ يم كه در امنيت كامل قرار داشته باشم؟؟؟/


 

 فرخ زاد گول اين خدعه را ميخورد وبا خوشحالي تمام اين پيمان را متعهد ميشود وبزرگان ايران بنا بر پيشنهاد فرخ زاد بسرا پرده آ ذرميدخت ميروند واورا باتشريفات سلطنتي به بارگاه ميبرند؛؛ وپس ار مراسم باشكوهي ويرا بسلطنت برميگزينند وآ ذر ميدخت پس از يك سخن راني پرشور ميگويد كشور در خطر است و اسپهبدان به محل    ماٌ موريت خود برگردند وچند نفر از سرداران منجمله رستم فرخ زاد درحوالي من باشند كه بموقع دستورات من را اجرا كنند وفرخ زاد بشتاب به خراسان برميگردد كه سپاه خودرا بتيسفون بياورد؟؟


 

بلا فاصله آ ذرميدخت آذرگشسب وبرزين وبهمن جادو وبعضي از سران سپاه هاي غرب وشمال را درمجلسي گرد مي آ ورد ودر بادي امر براي اينكه بداند اين سرداران هريك چه منوياتي دارند؟؟ متوجه ميشود اغلب اين سرداران عاشق بروروي اوهستند بنحويكه براي خوشايند او حاضر به حرجنايتي هستند؟؟/ وارطرف ديگر ميخواهند با عشق بازي ويا مزاوجت با او به اميال پليد خود برسند؟؟/ چون موضوع را چنين ميبيند بدون توجه باينكه دولت رم چه توطعه هائي را براي كشور اوچيده وچگونه اعراب را به مركز دولت او هدايت ميكند؟؟؟/


 

 سعي ميكند سرداران خودرا يكي  بعد از ديگري به مسلخ عشق خودش بكشد؛؛ وبقول فردوسي چوبرگشته شد مرد را روز گار * همه آن كند كش نيايد بكار*آذرميدخت درپي  اين انديشه جريان گفتگوي خودرا بنحو تحريك   آ ميزي درحاليكه مخمور وعاشق كش به چشمان بهمن جادو نگاه ميكرد براي حضار تعريف كرد؟؟ وبصورت تحريك آميزي ازبهمن جادو سئوال كرد من بااين پيرمرد درحال مرگ چه بايد بكنم؟؟ كه ناگهان بهمن درحاليكه


 

شمشير خودرا از نيام ميكشيد فرياد زد سزاي چنين گستاخي مرگ است       آ ذرگشسب ميگويد وي با يكصد هزار سپاهي درحال حركت به تيسفون است درحاليكه خالدابن وليد بالشگريانش در بصره نشسته تصور ميكنيدسياست چنين سردار متحوري درچنين حالتي مصلحت ميباشد؟ وهريك از سرداران كه نگاه به بروروي آ ذرميدخت مي انداختند؟؟/ باشمشير هاي كشيده رجز ميخواندند وچنگ ودندان نشان ميدادند؟؟؟/ وكنكاش دربار ايران مبدل شده بود به يك مجلس عشق بازي كه عشاق سينه چاك يكديگر را حواله شمشير خود ميدادند؟ نتيجه اين كنكاش بدين شكل شد كه وقتي فرخ زاد باعمده سپاه خود جهت اجراي سان شاهنشاه درميدان سان ورژه تجمع نمودند اطراف ميدان را سربازان اين سرداران بصورت نامرئي به محاصره در آ ورند  تا آ ذرميدخت دستور مجازات فرخ زاد را صادركند وبلا فاصله مجازات توسط سرداران اجراشود؛؛


 

 وبايك نطق شديدالحن شاهنشاه مراسم باتمام برسد؛؛ وقتي سپاه خراسان پي بمقصود سردارخود بردند وفهميدند چگونه سردارشان ناجوانمردانه ازآنها عليه شاه كشور استفاده كرده ودرعين حال خودرا مابين تيغ ساير ايرانيان قرار دا ده ا ست   چند روز بعد درحاليكه اذرميدخت در اطاق كارش صدر اعظم وچند نفر از نزديكانش اطرافش بودند حاجب وارد شد وگزارش داد كه اسپهبد فرخ زاد باسپاهيانش درميدان سان ورژه حاضر گرديده استدعا دارد شاهنشاه بميدان حاضرگردند ضمن بازديد از رژه سپاه شاهنشاه تصميم خودرا درمورداستدعاي اسپهبد چنانچه قبلا مذاكره شده  درحضور سپاه شرق رسما اعلام بفرمايند


 

 آ ذر ميدخت نگاهي به بهمن جادو كه حضور داشت انداخت وباگوشه چشم پيامي را مخابره كرد؛؛ وباصداي رسا اعلام كرد اكنون اسپهبدخسته است..  شب را باستراحت بگذراند فردا پگاه ضمن بازديد از سپاه فرامين ما راهم دريافت خواهد نمود؟؟


 

 

روز بعد پس از مراسم ادعيه صبحگاهي صداي بوق وكرنا سنج و دهل و طبل از ارتش سپاه يكصد هزار نفري درميدان بزرگ شهر در زميني بوسعت چندين هكتار خيابان بندي شده كه اطراف خيا بان ها درخت هاي هميشه سبز صدرو كاج و سرو هاي ناز سر بفلك كشيده واطراف خيابانها ميدان هاي منظمي چمن كاري شده كه ارچهارطرف بخيابان هاي مجاور كه بصورت نعل اسب احداث شده بود كه دوسر خيابان متصل بميدان بسيار وسيع ميشد ودر شمال ميدان ايوان سه طبقه بزرگي ساخته شده بود كه كف ايوان ها از سراميك هاي الوان نقش دار پوشيده بود


 

 ودر  آ ن كرسيهاي بسيار ازچوبهاي گران بها ي سدرو صندل كنده كاري شده نصب گرديده بود وجايگاه شاهنشاه در طبقه سوم بصورت ايوان مضاعف گرد كه درجلوي ايوانها قرارداشت بصورتي كه هم شاهنشاه مسلط بر تمام ميدان بود وهرحركت كوچك را ميديد وهمينطور سران وبزرگان بازديد كننده خودرا در حضور ايشان ميديدند كه ناگهان 24 نفر سلحشور بلند قد سوار اسبان سفيدرنگ كه هريك شيپوري طلائي رنگ را بردهان گذارده بودند چهار بار درچهار جهت ميدان درشيپور ها نواختند وچند لحظه بعد آ ذر ميدخت درحاليكه شنلي سرخ رنگ از مخمل بر دوشهاي خود انداخته بود وتاج طلاي مرسع به جواهرات رنگارنگ برسر داشت وگرز طلائي فرماندهي  دردست راستش ديده ميشد بركرسي سلطنتي جلوس نمود كه ناگهان حاجب دربار باصداي بلند اعلام كرد قبل از اجراي سان ورژه اسپهبد فرخ زاد جلو بيايد  وجواب استد عاي خودر از دهان مبارك شاهنشاه بشنود وبلا فاصله همان 24 سوار درچهار جهت ميدان چهار بار در شيپور هاي خود دميدند؟؟/


 

 سكوتي محض در ميدان برقرار شد درحاليكه در  چها رجهت ميدان زبده سواران گارد جاودان  وسپاه هاي غرب وشمال ايستاده بودندويك فيل بزرگ سفيد  درزير ايوان شاه درحاليكه مردي باشنل سرخ بر پشت اونشسته بود ايستاده بود.. اسپهبد فرخزاد زاد مكمل ومسلح به لباس فرماندهي مز ين  به جواهرات گرانقيمت واسلحه هائيكه جلد ودسته هاي آن جواهر نشان بود سوار اسبي سياه رنگ با زين وبرگ طلائي در حاليكه چند پر شتر مرغ بر كلاه خود طلائي او نصب شده بود  وريش هاي سفيدش را باحنا رنگ كرده بود كه در زير نور آ فتاب صبح گاهي بقر مزي ميزد،، با ريتم مخصوص باآهنگ طبل بجلوي جايگاه رسيد وطبق رسم زمان بسرعت از اسب پائين جست ودر جلوي  آ ذرميدخت يك زانورا برزمين گذارد وسرخودرا برزانوي ديگر نهاد ودست راست را برسينه خود كوبيد؛؛ بلا فاصله         آ ذرميدخت گرز


 

فرماندهي را بالا برد وفيل سفيد بايك حركت سريع پايش را برسر فرخ زاد نهاد واورا زير پاهاي خود له نمود  وباز اين24 شيپوردار چهار بار درچهارجهت ميدان در ميان بهت وحيرت سپاهيان در شيپور ها دميدند وآ ذر ميدخت درحاليكه از شدت غضب سرخ شده بود گفت اين است سزاي سردار خائني كه باجسارت تمام بدون فرمان پادشاه باتمام سپاهيان خود بطرف پايتخت حركت ميكند.. ودرحاليكه ازشدت پيري درحال مرگ است بشخص شاهنشاه توهين ميكند؛؛ واعلام مزاوجت وشركت در سلطنت مي نمايد سربازان دلير من ..  اين كمترين مجازاتي بود كه من درحق اين مرد وخانواده اش كردم..


 

 زيرا اين مرد فرزندي دارد بنام رستم كه برخلاف خودش مردي ميباشد جوان مرد درحاليكه كشور امروز احتياج به فداكاريهاي بسيار دارد.. من اين شخص را بفرماندهي كل ارتش ايران منصوب ميكنم وفرمان آ نرا فردا در پگاه صادر مي نمايم ..  وازاين ببعد درزمان سلطنت من بزرگان ايران خصوصا سران نظامي بدانند حق ندارند بغير امور محوله بخود درامور كشور مداخله نمايند ..


 

 اين مداخلات باعث گرديده مجد وعظمت كشور بخطر افتد ..كه امروز نتيجه اين مداخلات را ملاحظه ميكنيد وكار را بجائي رسانيده ايد كه درامر سلطنت اينگونه نا مردانه عمل ميكنند؛؛ وبلا فاصله بطرف  دربار برميگردد كه نا گهان غريو شادي وزهازه ازحلقوم يكصد هزار سربازان خراسان بآ سمان ميرسد چون بزرگترين آ رزويشان اين بود كه بجاي فرخ زاد رستم فرزند برومندش جاي پدر را بگيرد؛؛ ولي عمل آ ذر ميدخت پس از اجراي مجازات فرخ زاد نيز نابخردانه بود؟؟/ چون دربار ساسانيان بقدري فاسد شده بود كه  سران نظاميان شا هنشاهي ايران را بما نند ريشهاي خود مينگر يستند؟؟؟/ كه هرگاه بخواهند بلند وكوتاهش بكنند؟؟؟/ يا آنرا از بيخ بتراشند ؟؟؟/اين نابخردان نمك خورده نمكدان شكن فكر نميكردند كه اگر تشكيلاتي علمي وفرهنگي وسيع وجود نداشت هرگز اجتماعي بوجود نمي آمد كه اين اجتماع شاهي ودرباري را بپذيرد واز محل در آمد هاي خود ماليات بدهد وازجان وخون فرزندانش درگذرد كه كشور درآ باداني وامنيت همه جانبه قرار گيرد؛؛ اگر شاهي فاسد گردد يكنفر است ميتوان براي مهار اين فساد كاري انجام داد؛؛ ولي فرماندهان ارتش چند هزار نفرند اگر خائن ونمك بحرام در آمدند واز حقوق خود فراتر رفتند خيانت بمردم خود كرده اند؟؟؟/ امنيت سياسي واجتماعي واقتصادي كشور را نابود كرده اند وكشور را بجائي سوق داده اند كه مشتي عرب بيابان گرد را كه دين اسلام


 

دركمترين مدتي آنهارا تحت تعليم يگانگي وبرابري قرارداده شيرازه يك ملت كهنسال متمدن را ازبنياد ميكنند ونابود ميكنند؟؟؟/ اگر تصور ميكنيد وضعيت بدين گونه نبوده كه نبشتم درعين اينكه درست است .. شماسخت اشتباه ميكنيد ؟؟؟/كشور ايران بوسيله سران فاسد وخيانت كار نظامي خود بدين روزگار غم بار گرفتار شد؟؟؟/ چون اين احمق ها فكر نكردند خودشان از وجود ملت زاده شده اند وملت نظامي را درست ياغلط برگزيده وشيره جانش را اسلحه خريده وبه اين نامردان قدرت جنگيدن داده كه امانت دار مردم خود باشند؟؟؟/


 

 نه خدمتكار شخص شخيص شاهنشاه باشند؟؟؟/ واينان فكرنكردند كه شاه بمنزله سنبل ملت است؟؟؟/ درنهايت اينان خدمتگذاران مردمشان هستند ؟؟؟/ونبايد باقدرتي كه بدست آ ورده اند هرچند گاه كودتا بكنند وشاه كشوررا كه سنبل نام ملت است بميل واراده خود عوض بكنند يا بكشند واگر زن باشد بخواهند با او عشق بازي كنند آنان آنقدر شعور نداشتند كه بفهمند در فرهنگ ايران وقتي شاه فرماني را صادر ميكند ميگويد ما شاهنشاه ايران وكلمه ما كه جمع است معني آن اينست كه شاه بنام ملت فرمان صادر ميكند؟؟؟/


 

 من بدرست ياغلط بودن فرمان كار ندارم باين كاردارم كه خودشاه ميداند كه اگر ملت باشد اوشاه است واگر نباشد يك سردار شپشو هم سر اورا ميبرد وبه زباله داني مي اندازد؟؟؟/ وقتي سرداران شاهي را ميكشند وبميل خود شاهي را برميگزينند اين ها بد وبد تر از چنگيز وتيمور لنگند؟؟؟/ چون چنگيز وتيمور ملت خودرا نمي كشت اينان ملت را ميكشتند ؟؟؟/با زور فرزندان ملت وپول وثروت ملت آنچنان بي حيائي ها كردند ؟؟؟/كه  يك طفل هفت ساله كه خودشان اين مظلوم را بشاهي برگزيده بودند سربريدند؟؟؟/


 

 درحاليكه خالد ابن وليد گله گله مردم كشورشان را ميكشت ونواميس آنان را همراه دارا ئي هايشان بيثرب ميفرستاد اين  سرداران بي غيرت بي هميت  يعني  بهمن جادو سر بازان خودرا تحت فرمانداهي ا سپهبد جابان گذارد وجابان در دهكده خود بساط جشن خوردن بپاكرد ؟؟وخالد شبيخون زد وهمگي را گردن زد چون بهمن جادو فرمانده كل رفته بود پايتخت.. ضمن اعلام وجود قدرت ومنصب خودباميد عشق بازي  با اذر ميدخت ؟؟؟/


 

ونقشه هاي شيطاني چون فرخ زاد هم بود ؟؟اينها يك نمونه كوچك از خيانت هاي سرداران ايران زمين در اواخر دوران ساساني بوده    بهرحال آ ذرميدخت كه خود كمتر از سردارانش فاسد نبود بلافاصله رستم را بحضور مبخواند؟؟؟/ غافل ازاينكه رستم فرزند فرخ زاد مانند ساير سرداران خائن نبود؟؟ اويك ايراني بافرهنگ ودانش بود كه خودرا بنده خدا وخدمتگذار ملت ايران ميدانست ؛؛وباوجود اينكه ساعتي از مرگ دلخراش پدرش نميگذشت ازاين بابت چندان دل نگران نبود بلكه به آ ذرميدخت حق ميداد كه به چنين سيا ست خشن براي حفظ كيان ملت دست بزند وآ ماده بود از خون پدرش درگذرد وبفرمان پادشاه خودش سروجانش را فداي كشورش ومردمش بنمايد


 

 رستم بااين انديشه پاك وقلبي اميد وار پا درخلوت گاه شاه گذارد؛؛ ولي باكمال تعجب ونا باوري شاه را نيمه لخت بر بالاي كرسي ديد كه بمحض اينكه چشمش به رستم افتاد بازوان لخت خودرا گشود وبطرف رستم رفت؛؛ گفت عزيزمن شوي من وعشق من توهستي؛؛ سرور ورهبر من توهستي؛؛ بيا درآغوش من بنشين وبرقلب من وكشور من حكومت كن من اگر امروز چنين رفتاري كردم ؛؛بدين علت بود كه پدرت بحق مسلم توخيانت كرد؛؛ وميخواست قلب وجسم مرا تصاحب كند درحاليكه قلب من وروح من درگرو عشق توبوده است ؛؛


 

 

 رستم گامي بعقب برداشت ؟؟؟/ و از راه عقل وسياست وارد شد ؟؟/ زانوبرزمين زد گفت شاهنشاها من اكنون عزادار هستم وبايد نعش پدرم راجمع كنم درباريان فاسد درسددند فتنه ديگري ساز كنند؟؟؟/ كه جان شما ومن درخطر افتد مذاكرات من وشما وفرمان شما بماند بعد از مراسم عزاداري؛؛ تا بافكر وانديشه صحيح قدم درخدمت شما بگذارم ؟؟/واكنون تادير نشده وجاسوسان سرداران ..   بتكا پونيفتا ده اند ازن مرخصي ميخواهم كه نعش پدرم را جمع كنم؛؛

 وآ ذر ميدخت باحيرت درجواب گفت همين متانت ووقار تو مرا كشته توكرده مرخصي تا موقعش تورا خبر كنم .. رستم بعد از مراسم عزاداري سخت بفكر فرورفت ويك حالت نفرت وانزجار دروجودش عليه آ ذر ميدخت ريشه دوانيد؟؟ اودربادي امر شيفته اوشده بود كه ازروي درايت وكياست براي استحكام قدرت فرماندهي خود پدرش را چنين مجازات نمود حتي كينه هم دردل نگرفت؛؛


 

چون روزي كه لباس سربازي برتن نمود همه وجودش را به وطن ومردم وطنش فروخت ..  وازخود چيزي نداشت كه براي خودش سرمايه گذاري كند اما وقتي درخلوت  بنزد اورسيد ديد عجب اشتباهي كرده.. اين زن چكيده شهوت وبي آ زرمي ميباشد.. حتي نگذارد ساعتي از جنايتي كه درحق پدرش كرده بود بگذرد..


 

وميخواست درحاليكه دستانش درخون پدرش آ لوده بود..  بگردن او حلقه كند واورا ببوسد بدون اينكه زره ئي به شاهي ووقار شاهي انديشه كند .. دردل شب روبدر گاه خدا  آ ورد وزاري كرد اي اهوراي بي نياز از خواسته هاي چندش آ ور اين انسان هاي درو وددمنش بيزار وشرمنده ام ؟ اين بنده بي مقدار خودت را راهنمائي كن تاراه درست را بيابم.. واين ملت شرافتمند را كه تو اين مرزوبوم را وطن آ نان قرار داده ئي ازاين منجلابي كه فرزندان ناخلف اين مرزو بوم  درست كرده اند رها ئي دهم..


 

 بهر طرف كه نگاه ميكنم جز خيانت وفساد نميبينم .. بدنم در عنفوان جواني فرسوده شده وعقلم چون حيواني درگل و لاي حوادث فرورفته .. ودراين دل شب وامانده ودر مانده بتو رو   آ ورده ام.. اگر ايمان من بتونبود واگر نميدانستم كه فرمانده همه قواي من وملت ايران وهمه كائنات تونيستي .. همين اكنون دست بخودكشي ميزدم واز دست انديشه هاي مزاحم خود رهائي مي يافتم ..  دادرس همه واماندگان ودرماند گان توئي..  من را به هر نحوكه ميخواهي راهنمائي كن ناگهان حالت گيجي وخواب آ لودگي بدو دست داد..  وسروشي در گوش هاي شعور فكر وانديشه او بترنم در آ مد.. كه گفت رستم اميدوار باش كه  نا اميد ان  شياطين هستند كه از نا اميدي خودرا در جهنمي كه ساخته اند فروميبرند ..


 

 اين ملك خداوند است واينها مخلوق اويند ومخلد بقوانين اوهستند.. تازمانيكه مردم تو از شعور خود استفاده نكنند وضع همين است كه ميبيني .. هركس فهميد برد وهركس نفهميد مرد.. در اطراف خود نظاره كن رحمن و رجيم دركنار يكديگرند.. رحمن بهشت مردمان است ورجيم جهنم  آ نان..اين انسان آ زاد آ زاد است.. تا چه راهي را انتخاب كند.. اي  رستم توجه كن يك بزري  كه كاشته ميشود مد ت ها طول ميكشد تا محصول دهد.. بزر آ دميت قرنها وقت لازم است تا ببار رسد..


 

مردم تو قرن ها باد كشته اند..  وامروز باد دروميكنند.. اگر ميخواهيد غير ازاين باشد قرن ها بايد زحمت بكشيد.. تا نتيجه گيريد شماها مانندقطرات آب هستيد.. تا دريا نشويد كشت زار هاي شما خشك وبي حاصل ميماند اطراف خودرا بنگر.. قطرات را درياب ودرياشو..  وراه خود بگيرو برو دربند آن مباش كه بعد تو چه ميگذرد.. امروز را كه زنده هستي درياب ومطمعن باش روزي كه سعادت بكشور وملت تو بازگردد.. توهم حضور داري ..واز نعمت آ ن برخوردار ميشوي  وچنانكه كج روي كني توهم در جهنمي كه ميسازي در همان اوان ساختن جهنم درون آن مخلد خواهي بود چنانكه اكنون هستي.. رستم از عالم روئيا خارج شد وسروش خنده كنان محو گرديد------------------------------ پاورقي ميدانيد كه سروش چيست وچگونه بسراق آ دم مي آ يد= درفرهنگ فارسي بسروش فرشته وجبرا ئيل هم ميگويند  واين فرشته ياجبرائيل ار قانون علت و معلول ساختاري ماده نيست كه قابل لمس كردن وديدن باشد بلكه وجود سروش ازعالم شعوركيهاني ميباشد كه هر انساني كه از روي سلسله مراتب فكر وانديشه وعشق وعقل وخرد يا وجدان خداي خودرا بخواندسروش يافرشته يا جبرا ئيل بسراق انسان مي آ يد وبقدر درك وفهم انسان جواب ميدهد وراهنما ئي ميكند* پس بايد دانسته شود سروش همان خضر است كه بزرگان درموقع دعا كردن براي دوستان خو د ميگويند اميد وارم در سفرها وحضرها خضر همسفر توباشد وچون رستم فرخ زاد چنين كرد سروش هم بسراقش آ مد ويقدر درك وفهمش با اوسخن گفت


 

 شماهم اي عزيز هرگاه چنين بدرگاه خدا وند روي آ ورديد مطمعن باشيد كه سروش بسراق شما هم خواهد آ مد واگر ميگوئيد رفتيم ونيامد عيب از خودتان است كه زبان فكر وانديشه وعشق وعقل وخرد را نميدانيد برويد بياموزيد تاسروش را هميشه در آ غوش داشته باشيدفردا درپگاه رستم به دربار رفت واوضاع را درهم ديد؛ ازيكطرف بهمن جادوبا او سر ناسازگاري داشت ،

 زيرا به دليل اينكه بهمن فرمانده قواي ايران درجنگ باخالد بن وليد در كنار مدائن بود وفرماندهي كل قوا را از آن خود ميدانست؛كه آذر ميدخت اين شغل را بكسي داد كه پدرش باتحريك ودخالت بهمن جادو توسط آذر ميدخت بقتل رسيده بود وبهمن كه خودرا معشوق شاه ميدانست متوجه شد؛اكنون شاه ميل به رستم دارد وناگهان پرده ازچشمان رستم وبهمن جادو برداشته شد؛


 

 وفهميدند آذر ميدخت دارد انتقام قتل پدر وبرادر وشاه زادگان سا ساساني را ميگيردوقصد دارد اين دورا بدست خودشان به كشتنگاه بفرستد وفردا وفرداهاي ديگر نسل اينان را بردارد؟؟؟/ كسي چه ميداند شايد خود زوجه يكي از عربان گردد؟؟؟/ واين عرب را وادارد مانند اسكندر تيسفون را به آ تش كشد ؟؟؟/همين ديروز بود كه با عمرو فرزند مخلوع شاه منذر لخمي غمزه عاشقانه داشت؟؟؟/  شايد پس از نابودي اسپهبدان بااين نوجوان عرب در آميزد وخودرا پادشاه عربان بخواند ؟؟؟/


 

بهمن اين موضوع را باكمال صداقت با رستم فرخزاد در ميان گذارد؟؟؟/ وگفت اسپهبد بايد فكر چاره كنيم قبل ازاينكه دير شود؟؟؟/ رستم قدري فكر كرد ديد بهمن جادو درست ميگويد؛؛ واز روي حقيقت باوي سخن ميگويد؛؛ آ ذر ميدخت بافرزند كسي كه او بزير پاي پيل اناخته قصد رناشوئي ندارد؛؛ اين قول را قبلا بپدرش داده بود؛؛كه اين  گونه باوي رفتاركرد؛؛


 

 باز رستم فكر كرد ديد دارد در دام خطر ناكي مي افتد؛؛ اوخودرا يكي از رجال سياسي ونظامي ملت ايران ميدانست اگر بشاه اهميت ميداد واحترام ميگذاشت بمقام شاهي بود؛؛ وميبايستي شخصي هم كه مقام شاهي بدو واگذار شده از خود شخصيت قابل احترام در خور شاهي را داشته باشد؟؟؟/ درحاليكه آذر ميدخت چنين تربيتي را نداشت ؛؛ اودرميان يكمشت خواجه باشي در بار بي بندوبار خسروپرويز كه تمام عمرش درعياشي ونيرنگ وكشندگي شخصيت هاي ملي گذراند بزرگ شده؛؛ واكثر كارگزاران در بار از افراد فاسد وخائن وطن فروش تشكيل شده؛؛


 

 

 اوهر چقدر باهوش وسياس ودلسوز وطن باشد در چنين وضعيتي نتنها هيچ كاري نميتواند انجام دهد درحاليكه لحظه به لحظه كشور درحال سقوط واشغال اعرابي ميباشد كه بهيچ مرامي جز غارت وگرفتن غنيمت نمي انديشند؛؛ او متوجه شد كه خالد ابن وليد سردار عرب باوجود اينكه ميبيند قسمتي از سربازان ايران مسلمان شده اند وعلنا اعلام مسلماني ميكنند؛؛ ودر جنگها كم كاري ميكنند وبه همين دليل در ارتش ايران پا هاي اينان را بزنجير ميبندند كه فرار نكنند؛؛ خالد ابن وليد با خدعه بنام ارتداد،،اين تازه مسلمانان را گردن ميزند ؟؟؟/به هيچ وجه به پيمان ها وقرارداد هاي خود پايبند نيستند؟؟؟/


 

 وجز غنيمت وبرده گرفتن به هيچ يك از مباني اخلاق اسلامي توجه ندارند؟؟؟/ وچون خودرا يك زرتشتي با ايمان ويك وطن پرست ميدانست؛؛ متوجه شد كه آ ذرميدخت چنين شخصيتي را ندارد كه يك كشور درحال سقوط را نجات بخشد؟؟؟/ وازطرفي ارتش ايران آنچنان در گرداب فساد فرورفته كه حاضر نيستند به چند نفر شخصيت كشور اختيار زمامداري موقت را بدهند؟؟؟/ تا بعدا فكر اساسي بشود؛؛ متوجه پيام سروش شب گذشته شد بايد جستجوكند يك شخصيت قابل اعتماد از ميان شاهزادگان ساساني بيابد واورا براي احراز اشغال كرسي شاهي آ ماده كند؟؟؟/


 

 ومتوجه شد كه هيچكس بهتر از خود     آ ذر ميدخت نميداند كه چه كساني از شاه زادگان ساساني بعلت سياست هاي خاص در باري زندگاني ناشناس گوشه گيري دارند؟؟؟/ وبهتر است همانطوريكه آ ذر ميدخت با خدعه رفتار ميكند؛؛ اونيز از اين روش استفاده كند؛؛ ورهبر واقعي كشور را بيابد..  موضوع را با بهمن جادو وچند نفر از سران ارتش ومنجمله سپاه خودش درميان ميگذارد..  وبه آنها ميسپارد نوعي رفتار كنند كه آ ذر ميدخت ازجان ومقام خود دچار ترس شود..  ودر فكر چاره جوئي افتد.. تا او بتواند بجستجو ادامه دهد وشخصيتي راكه براي رهبري كشور لازم است بيابد؟؟؟/


 

دوستان وسرداران متفق ومتعهد اين فكر را پسنديدند؟؟؟/ وهريك را  بكاري كه بايد بكنند وادار كردند منجمله بهمن جادو وچند نفر ديگر با گوشه وكنايه  از  آ ذرميدخت ميخواستند كه پاداش آنان رابامحبت عاشقانه پاسخ دهد؟؟؟/ وعالما وعامدا برسر عشق بااو باهم دعواميكردند وشمشير ميكشيدند؟؟؟/


 

وسعي داشتند كه اين ماجرا ها بگوش شاه برسد وامنيت اورا به مخاطره اندازند؛؛ تا اينكه روزي آ ذرميدخت رستم فرخ زاد را در خلوت ميخواند وموضوع دعواي سران نظامي را در مورد رفتار عاشقانه آنها كه مزاحمش شده اند.. وامنيت اورا به مخاطره انداخته اند؛؛ را با او درميان ميگذارد  به رستم پيشنهاد اردواج ميدهد كه تكليف يكسره شود؛؛ ورستم بتواند درامور امنيتي وي مداخله كند..  ومغر ضين را سر جايشان بنشاند.. رستم جواب مثبت ميدهد وبراي اينكه خيال  آ ذرميدخت را راحت كند كه او خيال شركت در امر سلطنت راندارد فقط بوظيفه زنا شوئي عمل ميكند؛؛ ميگويد من پيشنهاد شما را قبول ميكنم بشرطي كه يكنفر را از ميان شاهزادگان ساساني بوليعهدي معرفي كنيد؛؛


 

 تا اينكه روزي خودتان صاحب فرزندي شديد در تعين وليعهد تجديد نظرنما ئيد؟؟آذر ميدخت ميگويد ميداني كه چنين شخصيت هائي وجود ندارند كه اگر داشتندسرداران بجاي من اورا انتخاب ميكردند؟؟؟/  ولي تو اگر خواسته باشي تورا بدين سمت معرفي ميكنم رستم ميگويد هرگز من چنين مقامي رانمي پذيرم ؛؛ وسلطنت خاندان ساساساني را بخطر نمي اندازم خصوصا اينكه در چنين اوضاع واحوال بحراني سران ارتش جنگها ي  داخلي راه خواهند انداخت وخودرا محق اشغال اين مقام ميدانند وشما بايد حتما يك شاهزاده ناشناس را انتخا ب كنيد كه ضمن بستن دهان بزرگان كشور خيالتان نيز از طرف وليعهد راحت باشد؟؟؟/


 

 كه مطيع محض شاهنشاه خواهد بود؟؟؟/ آ ذرميدخت عاشقانه نظري به رستم مياندازد واز حسن نظر اوتشكر ميكند؛؛ بعد از مختصري مكس ميگويد چنين شاهزاده ناشناسي وجود دارد كه فرزندمستقيم شيرويه است  ومنهم عمه او ميباشم؛؛ ولي خودش ازاين بابت هيچگون اطلاعي ندارد وخودرا فرزند موبدي ميداند كه امروز كشواد نام دارد؛؛ ومرزبان استخر است ؛؛ واو اين راز را بدون فرمان من بروز نخواهد داد؛؛ وشرط صدور فرمان من ازدواج رسمي من باتو ميباشد؟؟؟/

 كه خيالم ازمزاحمت هاي اين اوباش درباري راحت بشود؟؟؟/ وخيالم راحت نميشود تا اينكه تو شر اينان را از سر راه من از بنياد بركني ؟؟؟/تا خيال من وتو از اين بابت راحت گردد؟؟؟/ رستم دردل ازحيله ها ونيرنگها وقساوت آ ذرميدخت ميلرزد؛؛ ونزد خود ميگويد بايد اين شخصيت ناشناس را پيداكند واز سر راه شاه دورش كند  و بفوريت بايد تاديرنشده بخواطر وطنم وسعادت مردم وطنم آذرميدخت ازشاهي بركنارشود؛؛


 

 لذا بهمن جادو وپنج نفر ديگر را  از سرا ن طبقات هفت گانه كشور را  جمع ميكند در يك مجلس سري ميگويد آنچه من فهميدم آولا آذرميدخت دل هوس بازي دارد وشهوت راني را با عشق عوضي گرفته وبرايش فرقي نميكند كه معشوق كه باشد همين كه سيرشد اورا بادست رقيب تازه نفس ازميان برميدارد؟؟؟/ وثانيا دل بسيار پري از سران ارتش دارد وهمگي را قاتلين بستگان خود ميداند ؟؟؟/وغريبا فتنه ها بر پاخواهد نمود كه نتجه اش نابودي كشور است ؛؛ وسوم اينكه من اورا خام نمودم وفهميدم دريك توطعه شگرف زمانيكه شيرويه در زندان بود آذر ميدخت دختر يكي از بزرگان يمن را كه نديمه اوبوده   بز ندان ميفرستد وبوسيله موبد زندان آ ئين زناشوئي بين اين دونفر برگذار ميگردد دختر حامله ميگردد اورا مخفيانه بدر بار باز ميگردانند؛؛

كودك پسري بدنيا مي آ يد  ومادر ناجوانمردانه از بين ميرود؛؛ وشيرين بانومهرش را در دل ميگيرد از ترس غضب خسرو پرويز كودك را به موبد زندان ميسپارد؟؟؟ كه بعنوان فرزند خودش اورا بزرگ ميكند؛؛ واكنون اين موبد مقام بزرگي دارد كه همگي شما اورا ميشناسيد من بزودي  مخفيانه بطرف پارس حركت ميكنم كه ازاين بابت خيالم جمع شود؛؛ وترتيبي بدهم كه اين جوان از گزند عمه اش  آ ذر ميدخت نجات يابد؛؛ وشما بعد از سفرمن كه عنوانش سركشي به ميدان هاي جنگ با اعراب است بوسيله برادران وخواهران من كه اكنون به پايتخت آ مده اند وادعاي خونخواهي پدرم راميكنند؛؛ شما بنا برقانون موجود بايد انجمن پادشاهي را برپا سازيد وهر طور صلاح ميدانيد آ ذر ميدخت را از سلطنت بركنار كنيد ؟؟؟/ وبلا فاصله من فرزند شيرويه را بانجمن خواهم آ ورد واورا بشاهي برميگزينيم؛؛ ويك دل ويك جهت بنجات كشور  برميخيزيم ؛؛


 

حال اگر شماها بگفتار وكردارمن ايمان داريد بايد به   آ ئين ميزگرد هفت نفره كورش بزرگ سوگند وفاداري بخوريد؟؟؟/ وهريك بوظيفه خود عمل بكنيد؟؟؟/ واگر به حرف هاي من اعتماد نداريد خودرا بدون سلاح در اختيار شما قرار ميدهم تا هر مجا زاتي را كه لازم باشد در حق من  بجاي آ وريد؟؟؟/ بلافاصله اين هفت نفر دور ميز گردي نشستند وشمشيرهاي خودرا روي ميزگذاردندوهريك دست ديگري را دردست گرفت درحاليكه يكدست ديگرشان روي شمشير هاي خود گذارده بودند باتفاق گفتند سوگند به آهورا مزدا وسوگند بشرافت خانوادگي مان همانطوريكه هفت نفر از اجداد مان در چنين وضعيتي  قاتل برديارا را به همين شكل ازميان بردند؛؛ وسلطنت هخامنش را پايدار نگهداشتند پيمان ميبنديم؛؛ براي نجات وطن وخاندان سلطنت ساساني درنشست امروز وتصميمي كه گرفته ايم استوار بمانيم ؛؛ودر اين راه از بذل مال وجانمان دريغ ننمائيم؛؛ همه براي يكي ويكي براي همه؛؛ وبلا فاصله از جاي برخواستند؛؛ وضمن در آ غوش كشيدن يكديگر متفرق شدند

+ نوشته شده توسط محمد علوی در چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ و ساعت ۱۸ بعد از ظهر |

 

 ***************************

قسمت سوم شهربانوی ا یرا ن بقیه  گفتگوی دو نفر از بزرگان عهد سا سانی

شاه رگ هاي زندگي اقوام چند هزار ساله دسته دسته بدين اسلام گرايش پيدا ميكنند  مال وثروت درگنجورهاي شاهان ودرباريان زيرخاكهاي پنهان گشته اند فقرو بدبختي وبيچاره گي درخانه ها لانه كرده دين زرتشت رنگ و بوي دين مصري وقبطي گرفته برادر باخواهر وفرزند با مادر نرد عشق ميورزد؟؟/ وحاليه در صحراي خشك و بي آ ب و علف نجدو رياض پيامبري ظهوركرده كه مردم را به برابري وبرادري واتحاد واتفاق ميخواند ميخواهي چه نشود مسلم است كه اين  كسانيكه امروز براي اين دين شمشير ميزنند روزيكه براريكه قدرت مطلقه دست يافتند اين ملت را به مهميز ميكشند؛؛ وشرف وآ بروي آنهارا بيغما ميبرند ؛؛


سردار فرياد زد بسكن تورا به اهورا بس كن؛؛ من اكنون ازترس وحرمان سكته خواهم نمود؛؛ چه بايد كرد آ يا كاري از دست تو ومن بر مي آ يد بزرگمهر گفت خير آن روزكه ما در نازو نعمت اقتدار دروغين خود غرق خوشي بوديم درفكر وطن وآ ب وخاك خود نبوديم؟؟ امروز كه صدهاشكسته وسيلاب آن جهان را فرا گرفته چه ميتوانيم بكنيم؟؟/ مگر اينكه همگي دست اتحاد واتفاق بدهيم ودرمركز ايران زمين كانون مقاومت بوجود آ وريم ودست رحمت برگونه هاي رنج كشيده ملت بكشيم؛؛ وفاتحه قوم ساساني را بخوانيم؛؛


وطرحي نو اندازيم وباستقبال اين دين ومسلك جديد كه مردم ايران انتخاب كرده اند برويم وخودمان متولي اين دين دركشورمان باشيم واجازه ندهيم اعراب دركشورما به بهانه دين متولي مردم مابشوند ؟؟ سردار باتعجب به بزرگمهر نگاهي كرد گفت بزرگمهر اين اطلاعات زيقيمت را ازكجا وبچه وسيله بدست آ ورده اي؟؟؟ بوي دروئي وخيانت ميدهي؟ نكند توهم مسلمان شده ئي ؟


بزرگمهر پوزخندي زد وگفت اطلاعاتم را با مكاتبه وردوبدل كردن سفير با روزبه پارسي كه اكنون در مدينه زندگي ميكند وهواخواه علي ابن ابوطالب پسرعمو وداماد پيامبر مسلمانان است بدست آ ورده ام توخود ميداني من ازجمله بزرگان كشورهستم كه ميتوانم درهرساعت از ساعات شبانه روز حتي دربستر خواب پادشاه را بدون اجازه او ملا قات كنم واكنون كه سن من از هفتاد گذشته نهايت خيانت بوطنم ميباشد كه اطلاعاتم را از خواجه باشي هاي حرمسرا ها بدست        آ ورم ويا منتظر باشم كه شاه دستوري صادر كند كدام شاه شاهي كه نميداند درچه ساعتي گردنش زير شمشير كدام سردار خا ئني قطع ميشود من وامثال من بايد بدانيم كه اطراف كشور ما چه خبر است وفكرم باينجارسيد كه


با روزبه پارسي تماس بگيرم هرچه باشد اويكنفر موبد زرتشتي ايراني بوده كه بصحراي نجد رفته لابد دردي داشته كه بدين كارمهم دست زده وجانش را بخطر انداخته..  نتيجه ايكه ازتماس با روزبه گرفتم معلومم شد كه مردم ايران واقعا بستوه آ مده اند واز ديرباز كانون هاي مقاومت عليه رژيم ساساني براي بر اندازي آ نان بوجود آ ورده اند.. ودشمنان رمي ماهم دراين ماجرا ها دست داشته اند؛؛ وبوسيله جاسوسان يهودي وسائل اضمحلال رژيم ساساني را باكمك مسيحيان فراهم كرده اند؛؛ چنانكه در يك تو طعه روزبه باسارت يك يهودي در مصر درمي آ يد وبه مدينه برده ميشود ودر سر راه پيامبر مسلمانان قرار ميگيرد ومسلمان واقعي ميشود واز نيك بختي توطعه يهودي ها روميشود ودردوجنگ پي درپي يهود از ميان مسلمانان رانده ميشوند ولي ارتباط خودرا با بعضي سران عرب مانند عمروعاص وابوسفيان حفظ ميكنند؛؛ واكنون قوم عرب شالوده يك امپرا توري ديني را ريخته وبه گذشته خود برگشته اند؛؛


وقريبا حمله نهائي اينان بايران شروع ميگردد وبجاي ايران عربها همسايه روميها ميشوند؛؛ ويهود اميد وارند درچند جنگ فرسايشي خودشان در جايگاه اعراب منافق بنشينند؛؛ وامپراتوري يهود درست كنند ولي علي ابن ابوطالب جلوي هردوطرف را گرفته واميد وار است باكمك ايرانيان اين توطعه ها را خنثي كند ودين اسلام را از انحراف نجات بخشد ؛؛ وروزبه پارسي بمن پيام فرستاده اگر درايران كانون هاي مقاومت بوجود آ وريد وخود زمام امور را تحت دين اسلام بدست گيريد درشطرنج زندگي هر دوطرف را مات ميكنيد؛؛ وسعادت از دست رفته را باز مي يابيد ومن  دراين وضعيت حركاتي راشروع كرده ام وتوراهم در جريان امر قرار دادم اگر دست اتحاد واتفاق بهم بدهيم امكان جلوگيري از اضمحلال كشور هست ؛؛


سردارگفت پس تكليف ما بادربار وشاه چه ميشود بزرگمهر گفت كدام شاه؟؟/ يك كودك هفت ساله را شاه كرده اند وزمام كشور دردست چندسردار خائن است كه همگي خودرا به رومي ها فروخته اند؛؛ ازجمله شهر وراز كه با امپراتور روم پيمان بسته واكنون


 

نقدي برسلطنت انوشه روان

بطرف تيسقون درحركت است؟؟/ ومسلما اين طفل را ميكشد وخود جايش را ميگيرد.. وديگر سرداران خائن چند دختر وپسر را برگزيده اند وروزبه پارسي برايم پيغام فرستاده كوچكترين حرفي كه در دربار ايران زده ميشود توسط اعراب درون دربار ايران به خليفه عرب بازگو ميشود؛؛ وبرنامه هاي مفصلي براي تصرف ايران دردست دارند؛؛سخن ايندو كه بدينجا رسيد صداي كوس ونقاره شكار جرگه بگوش رسيد؛؛ واين دو سوار اسبان خود شدند وباستقبال سا ير شكارچيان رفتند ؟؟


 

اين گفتگو بين دونفر ازبزرگان ماٌثر رژيم ساساني زماني رخ داد كه شيرويه قاتل پدر دو سال و چند ماه شاهي كرد وبا مرض طاعون اپيدمي درايران آ شوب زده درگذشت وآ ذرگشسب اردشير هفت ساله را بسلطنت رسانيد وخود نايب السلطنه  شد وبزرگمهر گفتگو كننده همان آذر گشسب نايب السلطنه بود كه چون متوجه شد شهر وراز خائن با پشتيباني روميان بتيسفون ميتازد فرمانده گارد جاودان را بعنوان شكار به بيرون شهر ميكشاند وچون تاب مقاومت در برابر شهر وراز را نداشت بدو پيشنهادي ميكند كه چكيده آ ن را خوانديد؟؟


شهر براز بتيسفون ميرسد وشاه كودك را ميكشد وخود را شاه ميخواند وآ ذر گشسب باكمك فرمانده گارد جاودان ارتش را عليه شهر براز ميشورانند ووي را مقتول ميكنند؛؛/ وپي درپي خسرو نوه هرمزد چهارم وبعداو جوانشير فرزند باقيمانده از خيل زنان خسرو پرويز را تاسال (529 ) ميلادي يعني چند ماه بعد از مرگ شيرويه بسلطنت رسا ندند وبا تيغ سرداران خائن ايران كشته شدندوديگر زكوري باقي نماند اين سرداران روي به زنان آ وردند وپوراندخت را بسلطنت برگزيدند واوهم پس از 17 ماه سلطنت با زهر اطرافيانش كه درغذايش ريختند كشته شد؛؛ويكنفر گم نامي را بنام گشتاسب بنده بسلطنت برگزيدند واورا نيز از ميان برداشتند؟؟/ بعد آن آ ذر ميدخت جوان  خوشگل هم رديف لوكرس بورژياي دختر هوسباز پاپ روم را بسلطنت برگزيدند؛؛ آنهم با يك پيش در آ مد ازپيش طرراحي شده بوسيله اسپهبد فرخ زاد فرمانده سپاه شرق يعني خراسان بزرگ؟؟؟


 

دراينجاداستان را نگاه ميدارم  ميپردازم به ريشه اين حرج و مرج وبقولي  آ نارشي كه ظرف مدت كوتاهي پنج پادشاه بدست سرداران خائن وبزدل ترسوي ايران يكي بعد ديگري مقتول شدند علت چه بود؟؟؟برهرمتفكر انديشمند وارد بتاريخ پوشيده نيست كه اين ارنتايج كارهاي نابخردانه انوشيروان باصطلاح دادگر بوده؟؟/ كه  كشور را بدست نيروهاي نظامي اداره كرد وجان وما ل و ناموس ملت ايران را بدست نظامي سپرد كه بجز اسلحه هيچ منطقي را نمي شنا ختند وطبيعي است كه بر طبق قانون طبيعت ثمره زور كشتارو حرج و مرج است آنهم در زمانيكه صبح دولت  امپراتوري عرب ها دميده  شده بود ؟؟


زيرا درگذشته تمام قواي نظامي ايران زير فرمان مستقيم شاهان قرارداشت؛؛ وپادشاهان چنان بر ارتش مسلط بودند كه هرگز يك فرمانده را درزمان طولاني فرمانده قسمتي از قشون نميكردند؛؛ وهميشه فرماندهان درحال استراحت  جنگي بحال خودشان رها نميشدند؛؛ ودر دربار كنارشاه باشديدترين وضعي تحت نظر بودند؛؛ وبا كوچكترين حركتي در دخالت امور كشوري بشديدترين وجهي تنبيه ميشدند؛؛ وكسي را ياراي آن نبود كه بساحت شاه نگاه  اندازد؛؛يكي از رسوم حضور در نزد شاه اين بود؟؟/ قبل ازاينكه پرده كشيده شود حاجب باصداي بلند فر ياد ميزد مواظب سرهاي خود باشيد؟؟/ كه شاهنشاه حضور دارند؟؟/


ولي انوشيروان در زمان سلطنت خود مواجه بامشكلاتي چندشد اول گرايش پدرش به مزدك ومزدكيان كه مرامي اشتراكي درتمام امور زندگي داشتند؟؟/ وبعد يورش هيا طله وشورش بزرگان زرتشت بعلت ورود به حرج و مرج مزدك؟؟/ وحمله هاي پي درپي رومي ها از طرف غرب كشور؟؟/ وكمبود نفرات سپاه همچنين نبودن نقدينه كافي براي مخارج جنگ؛؛ وازطرفي ميل انوشيروان به تجمل وتفريحات شاهانه ؛؛چنانكه كه اين شخص ميتوانست بادرايت ونيك انديشي طرحي نو اندازد وكشور را باوج عظمت اندازد چنانكه روميان درطول تاريخ خودشان هرگاه مورد هجوم هاي وحشيانه قرار گرفتند از ملتشان ياري خواستند ونتيجه گرفتند وبيشتر در صحنه هاي روزگار دوام آ وردند؟؟/ ورومي ها هرچند ظالم تر از ايراني هابودند ولي تا توانستند ملت خودرا بزرگ كردند وبرعكس ايرانيها ملت را  رعيت ومانند امروزيها عوام نخواندند؟؟/ واين ملت روم بود كه بابزرگواريهاي خود كشور را از سيلاب هاي حوادث نجات دا دند== بقیه را  در قسمت چهارم

خوهم نبشت

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد علوی در پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ و ساعت ۰ قبل از ظهر | 1. قسنت دوم کتاب شهربانوی ایران
 2. وهمان شب موبد براي ادعيه واوراد وارد زندانسمت د ميگردد وغلام ماٌ مورخدمت را بعقد شيرويه در مي آ ورد ونبشته اي را بامضاي دوطرف مينويسد ونزد خود نگاه ميدارد؛؛ پس از چند ماه آثارحمل فرزندي دروجود اين دختر آشكارميگردد ودختر طبق قرارداد با آذرميدخت بدر بار برمگردد؛؛ وطقل پسري بدنيا مي آ يد ومادر طفل بوضع مشكوكي ميميرد.. وبعداٌ بهر طريق شيرين ملكه درباراز وجود اين طفل آگاه ميگردد  ومهر اين طفل بردلش مينشيند وقضايا نيز بر خسرو پرويز آشكارميگردد؟؟/وتصميم بقتل كودك ميگيرد؛؛ شيرين كه ازتمام قضايا مطلع شده بود موبد ماٌ مور در زندان را ميخواهد وميگويد ميدانم كه توفرزندي نداري ..  ؤ  آ رزوي داشتن كودكي داري تادير نشده اين طفل را بردار وببر وبفرزندي بزرگش كن وزنهار اين راز را باكسي مگو كه فتنه ها بر خواهد خواست موبدطفل را در            آ غوش ميگيرد بافرمان  ماٌموريت در استخروارد پارس ميشود ونام اين طفل را قباد فرزند كشو ادميگذارند؟؟؟
 3. آغاز سلطنت شیرویه
 4. وبعد ها خسروپرويز درآخرين جنگ باروميان بسختي شكست ميخورد بنوعي كه ازصحنه جنگ ميگريزد وبه بتيسفون پايتخت بر میگردد كه مواجه باشورش مردم ازخستگي هاي جنگ ومالياتهاي كمرشكن وعصبانيت شديد مردم جنگ زده ميشود؟؟؟/ ودرباريان نيز شورش نموده خسرورا دستگير وبه زندان مي اندازند؛؛ وشيرويه را از زندان آ زاد كرده وبسلطنت برميگزينند؛؛  واين فرزند ناخلف تن به محاكمه پدر وقتل وي ميدهد؟؟/ تااين تاريخ نزديك 400 سال از رژيم ساساني گذشته بود؛؛ اين دومين بار پي در پي بودكه پا دشاه كشي بين درباريان مُدروز گشته بود؟؟ا آنچه از تاريخ برمي  آ يد شيرويه عليه پدر كودتا كرد..وخودرا قباد دوم خواند دربادي امر بصورت ظاهر ره رستگاري در برابر ملت را برگزيد؛؛ يكروزپس ازنيايش صبحگا هي  حاجب وي اعلام بارعام كرد وهمه باصطلاح بزرگان هفت طبقه كشوري وچهار اسپهبد شرق وغرب و جنوب وشمال در در بار حضور يافتند حاجب برطبق رسم دربار فرياد زد مواظب سرهايتان باشيد؛؛ شاهنشاه حضور دارند..
  وپرده كنار رفت وشيرويه يا قباد چهارم بر روي تخت نشسته وگرزچه فرماندهي در دست راستش خود نمائي ميكرد؛؛ اين بار بوضوح مشاهده ميشد كه در بار ابهت سابق را ندارد وبزرگان واسپهبدان درحاليكه بظاهر درحال كرنش وتعظيم بودند زير چشم بانگاهي تحديد آ ميز بشيرويه ميفهمانيدند؟؟/ كه بخودت غره مشو همان بلائي را كه برسر پدرت با فرمان تو آ ورديم با كوچكترين حركت خلاف عليه ما  بافرمان مدعيان تو باتو همان رفتار را خواهيم كرد؟؟/ وشيرويه نيز در جاي خود اين نيرنگ بازان را ميشناخت؟؟/ ودر دل ميگفت من دست شماهارا خوانده ام بزودي نيش شماهارا خواهم كند وحنايتان را بي رنگ خواهم نمود؟؟ دراين حال واحوال شاه جديد باصدائي غر را وپرهيبت شروع بصحبت كرد؛؛
  بياري   آ هورا مزدا تصميم دارم اول بار ماليات هاي سنگيني كه پدرم ازراه ظلم  وستم بر مردم تحميل كرده بود بكاهم؛؛ وآنهارا از پرداخت اين ماليات ها آ زادكنم تا اينكه مردم به         آ باداني بپردازند؛؛ وكشور را معمور و   آ بادكنند واز همين اكنون پيك ها وسفيران من بطرف دربار روم درحركت هستند؛؛ وقبلا با امپراتور رم مذاكره كرده ام وصلح پايداري را پيشنهاد كرده ام ؛؛كه هريك ازطرفين درسر زمين ها ئيكه قبلا در تصرف داشتيم بمانيم؛؛ واسراي طرفين را آ زاد كنيم.. ومردم مهربان كشورمن در زمان زمام داري من در صلح وآ رامش زندگي كنند؛؛ ومنبعد سران سپاه بايد سپاه خود را كوچك كنند وبه پاسداري سرحدات كشور بدون اجحاف به رعيت ادامه دهند وفرياد طمطراق زه هازه شاهنشاه شادزي به آ سمان بلندشد؟؟؟/
 5. 000000000000گفتگوي دونفر از بزرگان ساساني0000000000
 6. وبلا فاصله  پرده پائين آ مد وشيرويه وپيرامونيانش به خوردن گاه رفتند..  وبقيه سران كشوردر طالارهاي پذيرائي توسط حاجبان تحت پذيرائي قرار گرفتند.. در آن روز همه گان شاديها كردند كه جريان 37 ساله ظلم وستم پرويز پايان گرفته؟؟/ وروز گار روش نو بنياد نهاده؛؛ ولي پيران وسياستمداران پرتجربه كهن سال ميدانستند ايران امروز آ بستن حوادث بد بيشمار است؟؟/
  وپادشاه جوان باحيله وتزوير طامات بافته وازاين گفتار مردارخوار جز  آ تش فتنه چيزي بروز نخواهد كرد؟؟/ درحاليكه بزرگان ايران در حال حاضر چون پادشاه شان درو غگو يان مزور وحيله گري بيش نيستند؟؟/ و اوضاع كشور بدتر از آن است كه با اين سخن راني هاي ياوه گونه.. آ سايش وحرمت بركشور سايه هايش را بگستراند؛؛چند روزي كه گذشت وشيرويه احساس كرد پايه هاي قدرتش محكم شده چنگ و دندان خودرا نشان داد ودرطول دوسال واندي تمامي مدعيان تاج وتخت را بعناوين گوناگون مقتول كرد وازبين برد؟؟/  وهمچنين شيرين ملكه ايران شبي از بسترخواب ديگر بيدار نشد؟؟/ وبه تنز گفتند از عشق پرويز بدرود زندگي گفت؟؟/ وتازه يواش يواش مردم متوجه شدند شيرويه تافته جدا بافته شده ئی از خسرو پرويز نيست؟؟/ آنكه بپدر وبرادران خيانت كند توقع ازاوجهت خدمت بخلق نهايت احمقي ميباشد؛؛ بلااخره اين مرد به بلاي طاعون مبتلي شد ومرد؟؟؟/
 7. روزي دونفر ازطوايف هفت طبقه بزرگان ساساني در نخجير گاه جهت رفع خستگي در چمنزاري كنار نهر آب نشسته يادي از گذشته ها ميكردند؛؛ درآن زمان مردم وقتي يكديگر را مخاطب قرار ميدادند مانند امروز كه مايكي از القاب را مورد استفاده قرار ميدهيم وطرف را آقا ياخانم يا حاجي وحاجيه وتيمسار يا جناب وغيره   مي ناميم  درآن روزگاران اگر طرفين مذاكره  الخصوص درباري بوده انديكديگر را بزرگمهر يا زبر دست وامثال آن خطاب ميكردند؟؟ خصوصا كه اگر متوجه ميشدند كه جاسوسان درباري بسخنان آ نان گوش ميدهند؛؛ نام واقعي يكديگر را نمي بردند كه نبادا سخنان آ نان موجبات گرفتاري بعدي برايشان باشد،  در آن روز بخصوص اين دومرد درباري با افسوس ازگذشته هاي خوب ياد ميكردند؛؛ ومتاثر بودند از وضعيت ناهنجاري كه امروز گرفتارش شده اند؛؛دراين گفتگو يكي عنوانش بزرگمهر بود وديگري نامي بود شبيه سرداران امروز اولي ميگفت بزرگ مهر بد وضعييتي بر كشور مستولي شده درقديم از زمان هخامنشي
  هاهرطبقه        از هفت طبقه ازبزرگان كشور درمورد زيردستان رده خود زبر دست بودند،، واين هفت طبقه زير دستان خودرا به بهترين شكلي ازروي سلسله مراتب اداره ميكردند ومشكلات پيش آ مده را حل مينمودند،، ومردم احتياجي نداشتند براي حل مشكلات خود مستقيما به شاه هنشاه ونوكران شاهنشاه مراجعه كنند،، وبه همين دليل شاه وشا هان درميان توده مردم مقدس بودند؛؛ واگر جنگي پيش مي آمد ويا مخارجي لا زم بود مردم باجان ودل اطاعت ميكردند،، واز بذل جان ومال خود كوتاهي نميكردند، ولي امروزه روز.. وضع عوض شده مردم
 8. پر روشده اند غر غر ميكنند ازدادن سر باز وماليات خود داري ميورزند،، پولدا ران آنان سر بازان را ميفريبند ،كه كم كاري بكنند درجنگها خيانت كنند وفرار نمايند واگر شكست خوردند شاه را مقصر بدانند سرداران خائن را ميخرند ووادار ميكنند كه شاهان را بكشند؛؛ توخود دراين چهل سال اخير نگاه كن..  اول هرمزد وبعد پرويز را كشتند وشيرويه دورگه خائن را واداركردند نسل شاهزادگان ووارثان تاج و تخت را كند؟؟/ وامروز براي انتخاب شاه دچار مشكل هستيم  من از شما سئوال ميكنم چه عاملي پياده شده است كه اين هرج ومرج دركشور رخ داده وزير دستان ما ديگر اطاعت نميكنند؛؛ چند هزار سال پيرو دين بهي زرتشت بوديم؛؛ امروز دسته دسته مردم مسلمان ميشوند وبه عربان مي پيوندند؟؟/
  ودارند اعضاي كشور را يكي يكي قطع ميكنند؟؟/ وبه عربان واگذار ميكنند؛؛ وشاهان ريزو درشت ماهم نشسته اند تماشا ميكنند؟؟/ يعني كسي گوش بحرف اين پادشاهان نميدهد؛؛ غوغا ئي برپاشده اي بزرگممهر بگو سبب چيست؟؟/ ورهكار اين مشكل بزرگ در كجا قرار دارد   بزرگمهر ياشخص مخاطب آ هي كشيد وگفت درقديم ها قانوني بود قانون گذاراني بودند؛؛ سلسله مراتبي بود؛؛پرسش كننده ياسردار گفت تورا به اهورا سوگندميدهم از گذشته ها حكايت كن از قانو ن و قانونگرا ئي بگو بزرگمهر آ هي كشيد وگفت چه بگويم روزگاري بود.. عهد پيشداديان وكيانيان بود.. مردم ايران خود بخو به سه گروه تقسيم ميشدند.. نيو وگيو وديو،،زيرا افراد جامعه براي كاركردن درمحيط جامعه ميبايستي نيرومند وكارگشته باشند ودرجامعه افرادي را كه كاركشته ودا نا نبودند ديو ناميده ميشدند؛؛ زيرا اينگونه اشخاص انگل جامعه بودند وبدون زحمت كشيدن ورنج ديدن خودرا تحميل بكارو كوشش ديگران ميكردند.. وشكم خودرا بازورو قلدري پرميكردند..
  ومطرود مردم درحاشيه زندگي جامعه چون حشرات ميگشتند وبراي نشاندادن ودوري كردن از آ نان لقب ديو از مردم گرفته بودند وكسانيكه به هرنحوي از انحاء چه براي معيشت خود وچه براي اهداف جامعه كار ميكردند وروزي خودرا فراهم مينمودند نام نيو     ر ا داشتند وچنانچه اشخاصي پيداميشدند كه علاوه بركاركردن اهل دانش وعلم هم بودند وازاين طريق جامعه را هدايت به حركت بجلو ميكردند نام گيور ابدان ها ميدادند؟ وبدين واسطه دركشور ايران زمين پهلواني وقهرماني دراين دوصفت حرف اول راميزد؟؟/
  در نتيجه پادشاهان كساني نبودند الي اينكه سمت پدري وبزرگتري را برجامعه داشتند؛؛ ومردم قديم احترام به پدر وبزرگتر را درحكم ناموس جامعه نگاه ميكردند وعمل بدان را ازوا جبات زندگي خود ميدانستند؛؛ وحكومتي بشكل امروز وجود نداشت همه يكي بودند وهريك قسمتي ازبدنه جامعه را شكل ميداد نيروي نظامي براي مبا رزه باخارجيان متجاوزبود؛؛ همچنين به حاشيه راندن ديوان درون اجتماع بود ؛؛امازمانيكه هخامنش خودرا قيم وولي مردم معرفي كرد..  ويواش يواش مردم را به هشت طبقه تقسيم كرد وهفت طبقه را ممتاز وكارگزاران دربار خود در آ ورد وطبقه هشتم نود در صد جامعه بودند..
    بصورتي در  آ ورد كه بشكل گاوان شيرده اين هفت طبقه اقليت در آ مدند؟؟/ مشكلات بسياري را بر جامعه تحميل كرد.. بصورتيكه دشمنان خارجي ايران كه قبل ازكورش هم بودند بخود جرات نميدادند به ايران حمله كنند بعد از امپراتوري كورش اين جسارت را پيداكردند كه به ايران بتازند واز ماليات اين نود درصد جامعه ايراني كه عنوان رعيت پيداكرده اند؛؛ بتوانند استفاده هاي شايان كنند؛؛ ولي ملت ايران باوجود اينكه خودرا در رنج ميديد ترجيح ميداد كه زمامدارانش از خود ايرانيان باشند وباز بزرگواري نشان ميدادند وشاهان ودر با ر آ نان را ازخودشان ميدانستند؛؛ ودر امر دادن ماليات وسر باز كوتاهي نميكردند؛؛ واين امر ادامه داشت تازمان انوشه روان ولي اين مرد نابخرد كه بغلط خودرا عادل معرفي كرد نتنها تيشه بريشه قوم ساسان زد؛؛ بلكه تيشه بر ريشه تماميت                ا رضي ايران زد آهورا مزدا بخير گرداند.. واكنون به روشنائي خاصيت اعمال نابخردانه انوشه روان بظهور رسيده؛؛ ودارد ميوه هاي تلخ بدسرشت كاشته هايش به بازار مي آ يد؛؛ سردار باتعجب ندائي از گلو بيرون فرستاد.. ببلندي يك آه گفت.. 
  بزرگمهر چه ميگوئي، اين شوربختي كه امروز بروز كرده به نوشه روان چه ربطي دارد ؟؟/بزرگمهر گفت مگو نوشه روان بگو آ ذر روان؟؟/ كه زيبنده وي ميباشد؟؟ فرا موش كردي كه او كشور را به چهاربخش تقسيم كرد وهربخشي را به يك اسپهبد نظامي باتمام اختيارات قهر آ ميز نظامي تقسيم كرد؟؟؟/هنوز در فكر اين نيستي كه اين فرمان چه  آ تشي را دربدنه رنجور جامعه ايراني شعله ور نمود؛؛ اين اسپهبدان باتمام قدرت نظامي خود در چهار طرف كشور براي گرفتن ماليات هاي مضاعف چندش آ ور وگرفتن سربازان خارج ازاندازه.. چه بيداد ها كه راه نياندختندانديشه و همت  اينان فقط به فقط پيروزي در جنگ بود.. حال به هرقيمت كه ميخواهد تمام بشود؟؟/ فراموش كردي وقتي بهرام چوبين  خاقان ترك را كه بلاي جان هرمزد فرزند نوشه روان شده بود با  اندك سپاهي ريشه خاقان را سو زاند و256 شتر طلا وجواهر بتيسفون فرستاد هرمزد بجاي اينكه با اين طلاها وجواهرات خسارات مردم وشهداي راه وطن را جبران كند وقدرت نظامي خودرا بالا ببرد طلا وجواهر جنگي را به خزانه وجيب درباريانش ريخت وبهرام را با دست خالي بجنگ
  روميهاي تادندان مسلح فرستاد؛؛ وقتي آثار شكست را درسپاه خود ديد بجاي ترميم سپاه دوك نخ ريسي وجامعه زنان براي وي فرستاد؟؟/ وآ رتش به خشم درآ مد وسر شاه ايران از پيكر جداشد؛؛ وبهرام ديوانه گرديد وخسرو جاي پدر راگرفت و37 سال همان رويه نوشيرواني برقرار گشت وامروز چه اتفاقي افتاده درايران زمين جوانان برومندش درخاك وخون خوابيده اند خانه اي وجود ندارد كه سوگوار نباشد قوت لايموت در خانه ها وجود ندارد وموشان درخانه ها لانه گرفته اند وطاعون شهر هارا فراگرفته وشيرويه نسل قوم ساسان را بگورستان فرستاد وخودش گرفتار طاعون شد ميخواهي ديگر چه بشود
 9. 00000000000000توطعه خيانت بنام اسلام در قسمت سوم 0000000000000
 10.  
+ نوشته شده توسط محمد علوی در پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ و ساعت ۱۹ بعد از ظهر |

هو طنان  بار دگر کتابچه زندگی شهربانو شه زاده ایرانی وهمسر شهید کربلا حسین ابن علی

مرتضی ومام نه امامان معصوم را در 12 قسمت در این صفحه وبلاگ تقدیم شما عزیزان مینمایم

باشد که مفید وا قع گردد سید مجمد غلوی (مرعشی)

ديباچه شهر بانو

اينجانب در مقالات گوناگوني به عناوين مختلف توضيح داده ام كه بشر چه بگونه حيوان پيش

رفته وجهش يافته.. وچه بصورت آ دميان دارنده شعور متعالي كيهاني.. از بد و شروع تاريخ

مدون وتا  امر وز دركنارهم وهمدوش هم تحت عنوان تمدن يعني شهر نشيني زندگي كرده اند..

وقرن هاي بيشماري باز اجبار به هم نشيني   ومعا شرت هاي گوناگون دارند؛؛ ومتاسفانه در

كنار اين دوموجود هم شكل نوع ديگري از انسان زندگي ميكند؛؛ كه جهش يافته وپيش رفته

نيستند/؟ وبعلت اينكه ساختارش  نا قض  عالم حيوانيت است ؟چون همه چيز خوار است وچون

وسيله استفاده ار هوش وزكاوت را ندارد بسيار خطر ناك تر ودرنده تر از هر حيوان درنده وگزنده

است  ؛؛ ووسيله معيشت خودرا ازراه حيله وتزوير وتجاوز بدست مي آ ورد.. مطيع هيچگونه 

قانون گرائي  نيز نمي باشد ودر فرهنگ ايران زمين از ده هزارسال قبل تا اكنون به اين گروه نام

ديو داده اند؟؟/ ودر فرهنگ اسلامي به اين گروه شياطين ميگويند؟؟/ واينان مانند ميمون از

حركات مردم تقليد ميكنند ؟؟/ وحتي باحيله ونيرنگ به كسوت آ دميان اهل فضل ودانش نيز در

مي آ يند ؟؟ اين دسته كه متاسفانه نميتوان با آ نها كاري كرد..  چون خواهي نخواهي بصورت

عضوي  ازپيكره اجتماع بشري را مانند زائده آ پانددیس در   ا مد ه اند  ؟؟ تنها راه مبارزه با

آنان اين است كه اينگونه مردم شناسائي بشوند؛؛ بنحويكه حركات وسكنات آ نان كنترل گردد

وبشر متمدن خودرا از آ نان جدا نگهدارند تا راه سعادت وسلامت را بپيمايندازجمله زيانهاي اين

گروه دركشورما اين است كه بعلت اينكه بصورت ظاهر شناخته شده نيستند وچون ميمون اهل

بازي در آ وردن وشكلك ساختن هستند مردمان ساده وكم دانش كشور هميشه گول   خز عبلات

اين گروه را ميخورند وتصور ميكنند ياوه گوئي هاي  اين عده واقعا داروي دردهاي روحي جامعه

بشري ميباشد؟؟/ نه تنها به اين بيهو ده گوئي ها گوش ميدهند وتوجه ميكنند؛؛ بلكه ادا واصول آ

نان را جزو داروهاي شفا بخش جامعه ميدانند؛؛ وحتي براي رسيدن بدين گونه دارو هاي

شيطاني  وجامعه كش جان خود وساير هم وطنان خود را نيز فداميكنند؛؛ واين گروه شيا طين در

لباس انساني به دوشكل متضاد در جامعه ما حضور دارند؟؟/ كه   هما نطوريكه در نبشته هاي

خودم  كرا را تو ضيح داده ام يك گروه ناسيوناليسم هاي آ با و اجدادي هستند..  كه ميمون وار

فرياد ميزنند 70 مليون ملت امروز ايرا ن.. فرزند زاده كورش هستند كه تازيان آ مده اند فرهنگ

خودرا بازور شمشير بفرزندان كورش .. تحميل كرده اند ودين بهي آ با و اجدادي    آ نان را به

يغما بر ده اند وملت ايران  بايد براي رهائي ازاين بليه بزرگ اين ميمون صفتان ناسيوناليسم

فاشيسم وطني را به رهبري خود بر گزينند؟؟گروه ديگر اين ديوصفتان را كه بسيار خطر ناك تر از

گروه اول هستند واينان ازراه رخنه دردين وآ ئين ملت ايران وبدعت گذاري هاي مخرب وخانمان بر

بادده سعي دارند ملت ايران را منحرف كنند وبكسوت وقالب خود در      آ ورند كه بتوانند بهتر

وبيشتر از پيش ملت ايران را تحت كنترل وهدايت خود براي دوشيدن وبهره وري بنفع خود چون

بهائم در آ ورند    آ نان را در قبيله جهاني بشريت عقب افتاده ومحتاج بوجود قيم بنمايند واينجانب

توضیحا ت  مبسو طي داده ام دركشورما گروه

اول تشكيلات خائنانه مختلفي در شمال غرب وغرب وشمال شرق وجنوب شرق وجنوب غرب

كشور راه انداخته اند كه كله هاي بي مغز اينان در  آ خور تجارتخانه هاي اجنبي به نشخوار

فضولات آ نان بند است ومرتبا با سيخونك آنان نعره ميزنند كه آ زادي ميخواهيم و خود مختاري

ميخواهيم كه جه بشود؟؟/ دولت مركزي را وا دارند بنام امنيت ملي   آ شغال هاي تسليحاتي

اين تجارتخانه هاي كذا ئي را بخرند  ووقتي خريدند ابوموسي اشعريان را وادارند بنام دين و   آ

ئين ظلم زده وستم ديده دست به اعمال تروريستي بزنند وكشور هاي همجوار را وادار كنند

بعنوان مبارزه باتروريسم نتننها چكيده آ شغال هاي آ نان را بخرند؟؟/ بلكه درپيمان هاي دام

گستر آ نان شركت كنند وبر ضد يكديگر پيمان در پيمان ببندند  ؟؟خوب چه ميبايد كرد وچگونه

ميشود جلوي اين خائنين را گرفت آ نچه تا اكنون انجام گرديده دردي را دوا ننموده ومشگلي را

نه تنها حل نكرده بلكه مشكلات ديگري را نيز فراهم كرده؟؟؟اين افكار وانديشه ها امثال اينجانب

را بر  آ ن داشت كه از راه افشاگري ادبي وعلمي به جنگ اين زيان رسانان جامعه برويم  وبقول

معروف دست آ نهارا روكنيم وبه مردم واقعي كشور مان بقبو لانيم كه حناي اين گروه رنگ ندارد

وبهتراست به دين   وآ ئين وفرهنگ خودمان پاي بند بمانيم وگول    خز ع بلات اين دوگروه را

نخوريم وبنگريم كه خداوند آنچنان مارا دركنف حمايت خود قرار داده؛؛ بدون اينكه توجه كنيم مارا

در آ سمان سرنوشت بشري آ ينه نورباران كردن علم و ادب  برجهان بشريت قرار داده ؟؟بدين

سبب اينجانب اول مبادرت بنبشتن تقويم تاريخ ملت ايران پرداختم وبعد درهمين را ستا كتاب

ماجرا هاي زندگي را نبشته ام وبعد    به انشاء كتاب بيائيد با هم   آ شتي كنيم واينك در پيرو

منويات همين كتاب كتاب شهر بانوي ايران وجهان اسلام را به رشته تحرير در آ ورده ام واگر

خداوند اجازه زيستن بيشتري را بمن بدهد ؛؛ستارگان وخورشيد هاي ديگري از دانش وادب ورويه

آدم سازي هاي اولاد علي مرتضي را تحت زندگي نامه معصومين عترت پيامبر برشته تحرير

درخواهم آ ورد؛؛ ومنظورم ازاين عمل اين است كه ثابت نمايم درست است كه خداوند مردم جهان

را گروه گروه متفاوت خلق كرده وهرگروهي دريك جاي دنيا ساكن هستند وسرزميني را وطن

خود قرار داده اند كه براي آ نان مقدس است وليكن خداوند همه افراد بشر را  منهاي تفاوت هاي

شكلي واخلاقي    برا در ان وخواهران يكديگر قرار داده .. كه هرگاه افراد اين كشورها سر

نوشتي چون شهر بانو پيدا كنند واين سر نوشت را بسپارند به دست هاي تواناي خرد وشعور

متعالي .. چه نتيجه هاي پر باري چون زندگي نامه شهر بانو دخت گران مايه يزدگرد سوم

شاهنشاه ساساني وبا ازدواج با فرزند يگانه عترت پيامبر اسلام چه نتايج گران بار ي را بوجود

مي آ ورد كه شرحش را در متن خود كتاب خواهم نوشت وجلوي ياوه گويان ميمون صفتان را

خواهم گرفت وهمچنين ديني را كه ما فرزندان اين » بانوي عظيم الشاٌن برگردن داريم ادا نمايم

وبه تمام مردم ايران زمين بقبولانم كه درمورد اين مام ميهن چه مقدار وام داريم علي الخصوص ا

ين مدعيان ناسيونال وابو موسي اشعري ها بخوانند وقضا وت كنند وبخاطر بيدادي كه باين مام

ميهن روا داشته اند خون بگريند شايد آ ب رفته را بجوي تاريخ انسانيت بر گردانند انشاالله

بقيه ديباچه را در آخر فصل اول اين  كتاب حتما بخواند

سرآغازكتاب شهربانوي ايران وجهان اسلام

همانطوريكه در كتاب بيا ئيد آشتي كنيم نبشتم موجبات انقرا ض حكومت ساسانيان بعلت ناداني

هاي بسياربوسيله عوامل مخربي كه پيرامون اين شاهنشاهان نابخرد را گرفته بودند ويك عده

اقليت باصطلاح انگشت شمار را بعنوان هفت طبقه ممتاز ملت در آ ورده بودند كه تعداد آ نان از

دو درصد ملت افزون نبود وبا جمع آ وري اوباش وارازل كه تعدادشان از هشت در صد جمعيت

ايران كمتر بودخودرا سرور ورهبر حدود نود درصد مردم ايران قرار داده بودند ونام ملت را رعيت

نام نهاده بودند درحاليكه تمام توليدات وتوزيعات وخدمات  كشور و     ماليا ت دهي وسر باز دهي

بعهده اين نود درصد جامعه ايراني بود؟؟/ ودر واقع اين نود در صد وارث ومالك وارباب كشور

ايران بودند؛؛ كة زمامداران فاسد نميدانستند؟؟ واين ملت بود كه زيركانه بصورت خزنده اين رژيم

فاسد را به لبه نيستي وفنا سوق ميداد وبزرگان ملت كه از فر هيختگان كوچه بازار بودند؟؟/

عالما وعامداٌ بدين حركت دامن ميزدند؛؛ چون ميدانستند كه مشيت خداوند ازراه عالم برزخ     آ نان

را هدايت ميكند وبايد بروند راهي را كه ديگر ملل رفته وميروند بخصوص اين موج بعد از تولد

عيسي مسيح واعدام وي؟؟/ درايران دو مذهب ماني ومزدك از ره كار دين عيسي بهره جست؛؛

وموجبات تباهي رژيم     سا ساني را فراهم نمود؟؟شما دوست محترم كه اين نبشته هارا

ميخوانيد توجهي به متون تواريخي كه نبشته شده واغلب حكايت نويسان ونقادان تاريخ دلايل

خودرا ازاين تواريخ نظيراستخري و ابن خرداد به ومسعودي وياقوت حموي وابن بطوطه وسياحت

نامه نا صر خسروي علوي وقابوس نامه  وطبري وابن اثير وشاهنامه  وآ ثارالباقيه بيروني وكتب

مختلفه خارجي گرفته اند توجه نكنيد ؟؟؟/ونيك انديشه كنيد از بعد انوشه روان يك موج بزرگ

ترور وغارت ومصادره اموال وحرج ومرج در سر تاسر كشور بوجود آ مد كه  باصطلاح عارف و

عامي را در برگرفت ومجالي باقي نماند وامنيتي وجود نداشت كه افرادي وقايع نويسي حقيقي

بنمايند؛؛ واز طرفي بعد از فروپاشي ساسانيان بوسيله سم پاشي معاويه وهم وطنان وهم

كيشانش چون  عمر ابن خطاب دستور انهدام وسوزانيدن تمام كتب كتاب خانه هاي ايران را صادر

كردند وتمام خائنان ايراني كه خود واجدادشان نامي دراين كتب داشتد دراين آ تش سوزي

شركت كردند؟؟/ تا آ ثار مجرميت شان از بين برود وحتي يك برگ دست نبشته هم باقي نماند.. 

اين نويسندگان ومورخيني كه نام بردم تمام نبشته هاي   آ نان نقل قول از يكي به يكي ديگر

است بخصوص اينكه اين مورخين امور معيشتي شان از صله هاي اعراب حكام برايران وبعد از

اعراب حكومت هاي ناحق ديگر گرفته شده است؟؟/ وبه همين دليل مسئله ذوجيت شهربانو با

امام حسين وپي آمدهاي آن يا مجمل نوشته شده ويا اصولا توجهي بدان نشده است ؟؟/ ولي

اين را بدانيد كه داوري خداوند درامر نگهداري تاريخ بدون خدشه انجام پذيرفته وخواهد پذيرفت ؛؛

وعوامل آن انديشه وخرد نهفته درذات مردم است كه كافي ميباشد كه يكي دوخط ويا چند

صفحه ار كتب اين مورخين را بخوانند وبه خردخودباتوجه به آثار وامارات عرف تاريخ مراجعه

كنند..  تاكل متون قضاياي ماجرا هارا درك كنند.. واينجانب با استفاده ازاين مورخين اخبار    آ نان

را باخرد وانديشه واقعي نقد ميكنم ودر اختيار شما قرار ميدهم ومطمعن مطمعن هستم چنان

واقعيت دارد كه پنداري خودت شاهد ماجرا ها بوده اي؟؟؟ اين قسمت را نگه ميدارم تا بتوانم

قسمتي از ماجرا هاي بعد از سلطنت انوشه روان را براي شما نقد و نقل كنم؟؟بر هيچ مورخي

پوشيده نيست كه شخص انوشيروان كه تاريخ اورا به غلط عادل ناميده عادل نبوده است ؟؟/ اين

يك گزافه نويسي بيش نبوده است زيرااين مرد كشور وملت را زير رگبار شديدترين حكومت

نظامي اداره ميكرده؟ وي سراسر ايران را به چهار بخش يا بادگستان تقسيم نموده بود ودر راٌس

هر بادگستان يك اسپهبد نظامي را حاكم نموده بود -1 اسپهبد شرق يا رئيس سپاه خراسان-2

اسپهبد جنوب سپاه پارس -3 -اسپهبد غرب سپاه عراق-4 اسپهبد شمال سپاه آذر آ بادگان-

وبوسيله اين چهار سپاه دريك روز يكصد هزار مزدكي را بدون محاكمه كشت ويا زنده بگور

كردودر اثر اين حكومت شديد نظامي پيشرفت هائي در زيبا سازي ظاهري دربار او بوجود آ

مد؟؟/ وكوچكترين تغيري در وضعيت زندگي مردم بوجود نيامد ؟؟وبعد از انوشه روان فرزندش

هرمزد چهارم كه ايران مورد هجوم خاقان چين قرارگرفت.. وهرمزد سخت گرفتار مشگل شد  كه

سردار نامي ايران بهرام چوبين رئيس خاندان مهران  با اندك سپاهي خاقان چين را شكستا

شكست دادوكشت ؛؛ وپسر اورا اسير كرد وباغنائمي زر وگوهر بار 256 شتر باضافه پيلان

وشيران جنگي  نزد هرمزد فرستاد باضافه مبالغ گزاف سالانه بعنوان باج وخراج.. وآنهارا متعهد

كرد..   وهرمزد ازاين دليري بهرام ترسيد وبيدرنگ اورا به تسخير لازيكاي رم فرستاد كه دراين

جنگ بعلت نيرنگ هرمزد وقلت سپاه بهرام شكست خورد وهرمزد بجاي فرستادن سپاه بيشتر

دوك نخ ريسي وجامه زنان براي بهرام فرستاد وسپاه خشمگين بهرام براي تسخير تيسفون

حركت كرد وهرمزد سپاهي براي جنگ با بهرام فرستاد..  واين سپاه از نامردي هرمزد بخشم در آ

مد وبه بهرام پيوست  ومردم نيز كه اين خبر بشنيدند؛؛ شورش كردند وهرمزد فراركرد  وبدست

يكي از خويشان خود بنام بيستام كشته شد؛؛ وازاين تاريخ پادشاه كشي در كشورايران مد روز

شد؟؟/ ولي آنچه مسلم است  شورش ارتش بنفع بهرام از روي غيرت نبوده..  بلكه بدليل اين

بوده كه هرمزد دست ظلم را ميخواسته از سر مردم كوتاه كند ولي حركتش نابخردانه بوده؛؛ ونا

دانسته قهرمان ملي يعني بهرام چوبين را كه ملت اورا دوست ميداشته مورد اهانت قرارداده

وخشم ملت را عليه خود بر انگيخته؛؛ والي هرمزد قصدش خدمت به مردمي بوده كه زير سلطه

چكمه پوشان نظامي قرار داشتند..  ولي عمل نابخردانه اهانت به بهرام كاربردش عليه خود

هرمزد قرار گرفت ولي تاريخ اين مرد را شهيد راه خدمت گذاري به مردم ميشناسد..  پس از

هرمزد پسرش خسرو پرويزبرتخت سلطنت نشست واو بهرام را به پايتخت احضاركرد كه ازاو

دلجوئي كند وبهرام رضايت نداد واز آ ن تاريخ فساد در ارتش رخنه كرد..  وهرسرداري مصمم شد

رويه بهرام را پيشه كند وعملا شاه را زير مهميز نفوز خود بكشند وبهرام باكمك سران ارتش به

تيسفون يورش برد وپرويز متواري شد..  وبه  روم پناهنده شد ورم به حمايت خسروپرويز

برخواست وبهرام كه خودرا شاه خوانده بود ودرتيسفون جاخوش كرده بود؛؛ از خشم مردم كه

يوسته به پرو يز ميپيوستند ترسيد وبه خاقان چين پناهنده شد  ولي خسروپرويز زير بار پادشاه

رم كه دخترش را به زور زوجه خسرو نموده بود وقصد تصرف ارمنستان را داشت نرفت ودرطول

سی سال سلطنتش جنگهاي بي حاصل ايران خراب كني را با بيزانس شروع نمود؛؛ عشق بازي

ها وخدعه ها ونيرنگ بافرهاد وربودن نامزد او بنام شيرين؛؛ وبازي كردن باحيثيت سران نظامي

سرنوشت خسروپرويز را به اعدام از طرف فرزندش شير ويه كشانيد؟؟/ كه وي درطول زمام

داري دوساله اش كليه  برادرا ن  خودرا كشت؟؟/ وخوداز مرض طاعون مرد وسلطنت به

فرزندش اردشير هفت ساله رسيد؟؟/ وشهر براز سردار خائن براوبتاخت ووي رابكشت؛؛  وجايش

نشست ودرهمان سال شهربراز از ميان برداشته شد؛؛ وظرف دوسال خسرد سوم وجوانشير

وپوراندخت وگشتاسب بنده وآ ذر ميدخت بسلطنت رسيد واو داستان عجيبي دارد؟؟؟

آذرميدخت دختر خسرو پرويز است وگويا اين دختر فرزند شيرين بوده ومانند پدرش خسرو

برادرش شيرويه روابط حسنه داشته ؟؟/كه بدين واسطه شيرويه كه فرزند دختر پادشاه روم

بوده از طرف پدر مورد غضب واقع ميشود؛؛  وبزندان مي افتد وازهر لذتي محروم ميشود؛؛ وپدر

براي اينكه نسلي از شيرويه نماند كه بعداٌ بسلطنت برسد دستور ميدهد در زندان او هيچ زني

رفت وآمد نكند؟؟/يكروز صبح زود در سرزدن   آ فتاب عالم تاب كه درايران قديم رسم چنان بود

كه مردم خودرا ازخانه هايشان خارج ميكردند؛؛ ودر چمن زارها موبد ************زندان

شيرويه************** وددرزيردرختان چه

درتابستان وچه در زمستان طلوع خورشيد را نظاره ميكردند ودر موقع طلوع خورشيد اهورا مزدا

را ستايش مينمو دند؛؛آ ذر ميدخت دخت حادثه جودخت پرويز در نخجير گاهي نزديكي پايتخت

درچمن زار دلكشي مشغول رازونياز با اهورا مزدا بود؛؛ وآ زادي برادرش را كه اوهم مانند او

ازمادري مسيحي بدنيا آ مده بودازخداوند طلب كمك   ميكرد ؟ناگهان  چشمانش به سايه مردي

مي افتد كه لباسي ژنده چون راهبان دير برتن دارد وبا نوك چارقي كه بجاي كفش بر پاهاي خود

نموده سنگ ريزه هائي را به اطراف رها ميكند؟؟/ وگاهي باسرش بوي اشارت مينمايد  آذر

ميدخت بدون اعتنا به اطرافش يواش نزديك ميشود؛؛ و ميگويداي  مرد مگر از آغل گوسفندان

فرار كرده ئي كه اينطور سم بر زمين ميكوبي  آ سمان اهورائي را باخاك تيره آ لوده ميكني مرد آ

هسته ميگويد از آ غل برادرت بدين چرا گاه آ مده ام ؟؟/ بگير ومنتظرم باش..  وكاغذي را برزمين

مي اندازد وفرار ميكند.. دختركي زيبا ولي از نژاد حبشه كه بانژاد ايراني دريمن پا بعرصه وجود

گذارده بود؛؛ ودر زيبائي اندام وسيرت آ دمي لعبتي والا بشمار مي آمد  كه بعنوان نديمه همراه آ

ذرميدخت ايستاده ونظاره گر اين منظره بود؟؟/ كج ميشود ونامهرابرميدارد خوب دقت ميكند

وقتي متوجه ميشود كه نا محرمي دركنار وجود ندارد؛؛ نامه را به شاهزاده خانم  ميدهد كاغذرا

بازميكند متوجه ميشود از برادرش شيرويه است كه مانند مصريان باهم سروسري داشته اند؟؟/

وبه همين دليل شيرويه مورد غضب قرارگرفته علاوه برزنداني شدن از ديدار زنان محروم گشته

بود ؟؟/ وخطاب به  خواهر ش نوشته من دراينجا از نبود زن در عذاب هستم فكري براي من

بكن؟؟/ خواهر گذشته از رشگ وحسد؟؟/ ميبيند نميتواند بخواسته برادر جواب ندهد؛؛ پس

فكري شيطاني ميكند وبه كنيزك ميگويد تورا بنزد شيرويه ميفرستم ودر باطن ميگويد فرزند

دورگه بدرد هيچ كاري نميخورد دخترك ازفرمان شاهزاده خودداري ميكند ؟؟/ جواب ميشنود

دخترك بي حيا كارت بجائي رسيده كه از فرمان من خود داري ميكني؛؛ پس مرگ را براي در آ

غوش كشيدن سزا واري ؛؛آ ماده باش وخنجر  خودرا اززير دامنش بيرون ميكشد..  دخترك بزانو

مي افتدوميگويد خاتون منهم مانند تومسيحي هستم واكنون بدين زرتشت در آ مده ام وروسبي

نيستم؛؛ واگر لازم شود مردي بامن در آ ميزد بايد شويم باشد درغير اينصورت حاضرم بدست

خاتون خودم كشته شوم    آ ذرميدخت گفت اگر وسيله ازدواجت را فرا هم كنم حاضري بروي؛؛

گفت آ ري خواهم رفت گفت بشرطي كه اگر حامله شدي خودرا تسليم من كني ؛؛روز ديگر مرد

ديروزي حا ضرگرديد وجواب خواست.. شاهزاده گفت موبدي بايد همراه توكنم كه اين دختر را ع

قد كند..  درغير اينصورت اوحا ضر بغير آ ن نخواهد شد..  مرد لبخندي بر لب آ ورد وگفت شاهزاده

من خود از موبدان زندان هستم..  واين ماٌ موريت را بخاطر رضايت برادرتان بعهده گرفته ام..  كه

ميدانم روزي شاه شاهان خواهدشد؛؛  ومن اورا در زندان بعقد برادرتان در خواهم              آ ورد

؛؛ آ ذرميدخت باتعجب گفت اي موبد به چه دليل تو اين ماٌ موريت را قبول كرده ئي ؟؟/گفت چندي

قبل سروشي بمن فرمان داد كه اين ماٌ موريت را بپذيرم كة سعادت آ ينده ايران زميين پس از

حرمان هاي بسيار دراين ماٌ موريت نهفته است؟؟/ آ ذرميدخت گفت چگونه اين دختر را وارد زندان

ميكني كه كسي متوجه نشود موبد گفت شما به من فرماني ميدهيد كه اين غلام  براي مراقبت

دائمي از زنداني بايد دركنار هميشگي او قرار گيرد وحركات ويرا گزا رش كند .. من اورا بصورت

غلامي از غلامان در بار وارد زندان ميكنم آ ذرميدخت لبخندي زد وسه روز بعد دخترك در لباس

مردان درباري وفرمان همراه موبد به زندان ميرسند وطي مراسمي  دختر را بعنوان ماٌ مور شاه

وارد زندان شيرويه ميكنند وشيرويه باپرخاش به موبد ميگويد پدرسوخته من تورا فرستادم فرشته

ئي برايم بياوري وتوبجاي او اين مردرا  ماٌ مور دائمي من كردي؛؛  به اهورا مزدا قسم كه اگر

زاين زندان نجات يافتم دستور ميدهم پوستت را زنده بكنند.. موبد لبخندي ميزند دختر وشيرويه را

وتنها ميگذارد شيرويه بعد از سكوتي طولاني بد ختر ميگويد به اهورا سوگند اگر مزاحم من

بشوي ترا خفه خواهم نمود؛؛ از زندان من دورشو وازدور به جاسوسي خود ادامه بده..  دختر

ميگويد نميتوانم ماٌ موريت من چنين است كه از تو جدا نگردم شيرويه از طرز صحبت كردن وصداي

دختر بحيرت مي افتد.. وميگويد چه كسي تورا بدين دستور       

                                              0000000000000تولد ظفلي سر نوشت

ساز000000000000000

را صادر كرده مگويد خير خواهرتان آ ذر ميدخت درپي نامه شما من را فرستاده واين نامه را داد

كه بشما بدهم واز زير لباس خود نامه اي به شيرويه ميدهد شيرويه نامه خواهر راميخواند .. پس

از مختصر تعارفي ميگويد تواز من زني خواستي كه بزندانت بفرستم كه برايم غير ممكن بود

بادستورات اكيد پدر چنين كنم؟؟/ واين دختر كه دانا واصيل است ونديمه من است متوجه شدم

كه ميتواند بدين مهم دست يابد؟؟/ ولي فوق العاده نجيب ومحترم است بايد بوسيله موبد همسر

توشود درغير اينصورت يا خودكشي ميكند ويا من وتورا متهم ميكند وبدرا بدتر خواهد

كرد؟؟/شيرويه زير چشم دختررا مي پايد ودخترنيز همين كار راميكند وفرشته عشق بجنبش مي

افتد.. وهردو دلداده يكد يگر در   آ ن زندان غم بار ميشوند؛؛

+ نوشته شده توسط محمد علوی در یکشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ و ساعت ۱۵ بعد از ظهر |
جای ارزیابی تاریخ تمدن ملت ایران

فرهنگی

چهارشنبه 17 آذر‌ماه سال 1389

این مقاله را نیز  در سال 1389 در سایت دیگرم نبشته ام وبه ان ایمان دارم

باز  محر م  شد  و جلوه  امر  بمعر  و  ف  حسینی  فرا  ر سید

عد ه  ئی  میگو  یند   این  ماه  پیرو  زی  خون   حسین  ابن  علی  بر شمشیر  یزید یان  زمانهای

کذشته وحال و آینده ها میباشد ودر این امر اسرار دارند  که به پاس احترام حسین  خونهای

خود  و  دیگران  را بهر شکل بریزند

ضمن  احترام  به  عقاید آ نان  و  چنین اعتقا  د ا تی که عقل سلیم آن را رد میکند

و لی  افراد بیشماری نیز  چون  اینجا نب   ایمان  داریم  عقل  وخرد  و اعتقاد حسین  بر حقا نیت   

قر آن در  کلام رسول خدا جا ی داشت و به این علت  بر شمشیر های حکو مت یزیدیان زمان ییروز شد

وبه  همین دلیل از زبان گل  میخو  ا ننیم

گل  گفت که من صفات  عا  لی  دارم  =  با  آ ل ر سول  همنشینی  دارم

ر نگم ز محمد  ا ست  و بو یم زعلی  =  خُسلق  حسن  و خو ی حسینی دارم

یعنی برای نشان دادن  مقام  والا  ی آ زادی  انسان  چون  حَسَن  گل دوستی  بطرف دشمن 

دراز میکنیم

و اگر  لازم  شد چون حُسین  و یا  ران  حُسین   گل  برگ  هایما ن   را  پر پر  میکنیم تا بزر گل

های   آ ینده باقی بما  ند وگل ذار حریت و  آ زادی انسان  همیشه  سر  سبزو خرم  باقی  بماند

درود بر حسین  ویا  ران  حسین

نظری به سوره یاسین قر آن کریم اندازید که خذا وند آفرینش ها به

همه آنها که انسان هستند و به مقام والای آدمیت نمی اندیشتد وخودرا

بشر میداندند؟؟؟ میفرماید ای بنی آدم ها که بامن عهدکردید که پیروی

نفس های شیطانی خود نکنید وبه شما تذگر دادم نفسهای اماره شما

دشمنان شیطانی شما میباشد این همه نشانه ها در گذرگاه صرات های

متعدد شما گذاردم تعقل وتفکر ننمودید حال بنگرید جهنم هائی را که

خودتان در جایگاه های زندگی تان ساخته اید تماشا کنید

خواجه حافظ شمس الدین شیرازی خودمان با هاتفی کفتکو ها داشت

سروده ا ست که گفتمش این جام جهان بین بتو کی داد حکیم گفت آن

روز که این گنبد مینا میساخت درود بر حسین وپیروان حسین

+ نوشته شده توسط محمد علوی در شنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ و ساعت ۱۹ بعد از ظهر |

آهای ها ی آدمای رنگ وارنگ ا خلاقی روی کره زمین به این قصه من خوب تو جه کنید

یکی بود یکی نبود

زیر گنبد کبود لکلکی نشسته بود... بادی به غبغب انداخته بود...

بانوکش بازی میکرد قل قل و تنازی میکرد و ... هی میگفت منم منم ...

تیتش مامانی بتنم ... هر آنچه در زمین بود... شهین بود مهین بود...

درکف قدرت من است در پی شوکت من است ... گهی که بال وا

کنم... سری توی هوا کنم ... ستا ر گان و ماه را بگیرم و رها کنم

چنین کنم چنان کنم  ... قلغل  قل غلا کنم ... چون  از حد گذ شت

هارت وپورت او ...  قانون لا یتقر رب مهربون... یک پشه فرستاد

سرا ق او

پشه دست و پا کوچولو... رفت توسرش هم چو لولو... نیش زدی به

مغز او.....تا جگرش گرفت الو... لکلکه بیخود دست و پا میزد ...

سرش رو به د یو ار و در میزد .....که ای خدای نا زنین توحال زار

من ببین... دردم مرگ پشه گفت  این هست سزای هرکسی که یاوه 

گفت و حرف مفت

خوب عزیزان من در د نیای ما آدما نها چطور؟؟؟؟ آیا ما یاوه نمیگیم 

حرف مفت ؟؟؟؟؟؟نمی زنیم مردم رو لقب راء یا رعیت نمی دهیم 

اگر خوب دقت کنیم  

میفهمیم در دنیای ما آدما مگر موسی کلیم الله در کوه طور با خدا

صحبت نکرد وخدا هم ده فرمان زتدگی کردن رایاد اونداد واورا معلم

هدایت بشر بسوی رستگاری معرفی ننمود ؟؟؟؟ د یدیم و دیدیم که

سامری یه گرا مافون طلائی  در آن زمان اختراء کردبشکل گوساله  

که هی میگفت طلا طلا وداد زد اینم خدای شماست باو اقتدا کنید 

چه شد؟؟ سامری مسلکان پی او گرفتندو پس از قرنها یک پارلمان توی

تو ی نیویورک ساختندو یک کشتار گاه توی خاور میانه وشدند       

فرزندا ن اسرا ئیل

حوب یک روز دگر از زندگی  یکی  بودو یکی نبود عیسی روح الله

باز هم ده فرمان زندگی را از نوبنیا د نمود و رومی ها دارش زدند

بعد از دار او صلیبی طلا ئی ساختند و جنگهای صلیبی راه انداختندو

جلوی هرکس ا یستا دند با کشیدن یک خط عمودی ازبالای سرشان  تا

اسفل شان وخط افقی بزیر گردنشان وبه رندان جهان اعلام جنگ داده

و میدهند که با این علا مت صلیبی شکل بازبان بی ز با نی گفتندو

میگو یندهرکه جلوی ما با یسته  سرشو پخ میکنیم

ما مسلمانان چطور؟؟؟؟ آنقدر بزرگواری نداریم که و قتی پیامبر اکرم

نامه ها به سران قدر قدرت جهان آن روز گارفرستاد نبشت قو لو لا

الله الله تو فلهو یعنی بگو در هیچ جای جهان خدائی جز خدای نادیده

وجود اندارد و از خدایان ساخته  زهن های  معیو بتان دوری نما

ئیدتاآزاد باشید که امروز در برابر ما این ابر قدرتان فریاد بزنند شما

که داد میزنید الله اکبردر در آسمان هفتم است وما خدای قدرتمند زمین

و نما ینده او هستیم   ما اکنون ده ها هزار بمب اتمی داریم ومجری

فرمان قیامت او هستیم

برادران و خواهران عزیز ما... فرزندان وباز

ماندگان خدای سامری میگویند شما میخواهید بجنگ ماسا مری

مسلکان بروید و شنیده ایم دارید از ماتقلید ساختن بمب اتمی میکنید

وما بجای اینکه فر یاد بزنیم قولو لا اللهَ ا لله تفلحو فریاد الله و اکبر سر

میدهیم وآنها با  جواب تمسخر بگویند ما سالهای سال است زمینهای

کشا ورزی شمارا تبدیل بشهرک های سوخته کرده ایم شمارا مبتلی به

مصرف آشغالهای پلا ستیک کرده ایم وآن را هم برای شما تحریم

کرده ایم گفتنی بسیار است اگر گوش های مان کر نشود وفریاد هشیار

باش ها وبیدار باش ها ی آفرینش را بشنویم وکهن جامه خودرا تمیزو

قابل استفاده نمائیم پشه های جهان آفرینش بادست و پاهای کوچکشان  

مثل  لو لومیروند توی کله این ارابه های خدا یان میفرستندشان بجهنم 

ظلمت وتاریکی های بی حساب زندگی؟؟؟؟ پس فریاد بزنیم قولو لا اللهَ

الله تفلحو

ویاد فرمان الهی افتیم که وقتی  مادر موسی طفلی چون موسی را

بفزمان یزدان پاک به رود نیل انداخت

خود زساحل کرد با حسرت نگاه... که غریق خورد فرزند بی گناه...

گر فراموشت کند لطف خدا... کی رهی زین کشتی بی ناخدا... وحی

آمد این چه فکر با طل است... کشتی ما اینک اندر ره رو است... ما

گرفتیم آ نچه را اندا ختی دست حق رادیدی و نشنا ختی ....

وبعد داستانی به مادر موسی گفته میشود که در سالها دورکشتی ای در

دریا قرق شد که کودکی در آن بود به آب گفتیم اورا قرق مکن و بخا

کش انداز وبه خاک گفتیم بزیرش نرم شو وبه گرگ گفتیم کودک را

ندر و به آهو گفتیم اورا شیر ده

چه ها کردیم تا او بزرگ شد واورا به شاهی کشوری رسانیدیم

آخر آن طفل تجلی دود شد آن یتیم بی گنه نمرود شد رزم جوئی کرد

بامن ناکسی خواست یاری از عقاب و کرکسی پشه ئی را حکم فر

مودیم خیز خاکش اندر دیده خودبین بریز امیدوارم من وشما وهمه

آدمیان دست از ناکسی برداریم وچون نمرود های اطراف خود نگردیم

وبدانیم که دست آخر مقهور پشه های دست و پاکوچلومیگردیم

ونیشهامیزنند به مغزمان تا جگرمان بگیرد الو

 

+ نوشته شده توسط محمد علوی در دوشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ و ساعت ۱۸ بعد از ظهر |

***درس هائی از بزرگان دین و دانش در پیرامون فهم ودرک آئین

 

**های مسلمانی**

 

اول- یادگاری از طریقه  این آئین ها شیخ محمود شبستری  که در

 

عهد   کیخا تون مغو ل ودر عصر الجا ی تو سلطان محمد خدابنده وا بو

 

سعید بهادر خان میزیسته  که  سال و فاتش را720 هجری نبشته اند که

 

سی و دودانشو ر ازقبیل قاضی مبیدی. شاه نعمت ا لله و لی. سید نظام  

 

الدین داعی الی الله. ملا جلا ل دوا نی . خواجه محمد دهدار. حسین بن

 

شرف ا لدین ا لحق. حاج میرزا ا براهیم حکیم سبزواری . شمس الدین

 

محمد لا هیجی ملا عبد الرحمن جامی که در احوال او سروده ای فقر تو

 

نور بخش ارباب نیاز..خرم ز بهار خاطرت گلشن راز..یکره نظری بر

 

مس قلبم انداز .باشد که برم ره بحقیقت   ز مجازاین بزرگوار کتابی دارد

 

بنام کنز الحقایق تحت عناوین سپاس . ستایش الله. سر آ غاز. حقیقت

 

اسلام؟ طهارت. نماز و ز کات . روزه وحج وجهاد. در بینش آفرینش. و

 

عالم دیگر . وبهشت و دوزخ  در معرفت مهدی  وغیره که دراین قسمت

 

بینش اورا ازمهدی موعود درمعرضدید طالبین دین و دانش تنها نظرات

 

حکیمانه اورا به نمایش میگذارم

 

 

در تحقیق دجال سروده

 

دوچشم ا ست آدمی را در ضرورت ...برای دیدن معنی و صورت

 

یکی چشم چپ ا ست آن دگر راست ... زهردو بنگرد آنکس که بینا ست

 

نبیند جشم صورت جز هو ا را... بچشم معنوی بینی خدارا

 

چو دانی چشم صورت جشم دنیا ست ... بدانی چشم معنی جشم عقبی

 

است

که جشم صورت جز دنیا نبیند... چودنیا دید هم دنیا گریند

 

کسی که آرزویش جمله دنیاست ... زهی فهمش که او دجال اعمی است

 

 

نمیدانی که تن چه ؟ جان چکارش... بگیتی این ستورو آن سوارش

 

مثال تن خرو عیسی ا ست جانت... اگر عیسی صفت با شد روانت

 

اگر دانا بود عیسی است بر خر ... اگر نادان یکی دجال ا بتر

 

چوجان نادان بود د جال باشد... چودانا گشت عیسی حال باشد

 

روانت هرچه دانا تر نکو تر.. . که نادان خر بود از خرفزون تر

 

بدانائی بزر گان آ نچه گفتند ... خوش آنانکه بدانا ئی شنیدند

 

بدانش زنده گردد جان آدم... که دارد معجز عیسی مریم

 

زنادانان کج رو رو بگردان...که نه دنیا و نه دین دارند آ نانان

 

ببر زین خیل دجالان به مردی ... مرو پیش شان تا زیشان نگردی

 

نبی گفت ا ین حد یث صا دقا نه...مرو دنبال دجال زمانه

 

در معرفت مهدی سروده ا ست

 

بسی گفتند از عیسی و مهدی...مجرد شو تو هم عیسی عهدی

 

زمهدی  گر چه روزی چند پیشی... بکش د جال خود مهدی خوشی

 

نمیدانی که کفرو دین جه معنی است ... حقیقت کفرو دین دجال و عیسی

است

چو تو در مغرفت چون طفل مهدی ... چه دانی قدر فضل و فهم مهدی

 

بنور علم میکن دیده روشن ...که تا بتوا نیش هر لحظه د یدن

 

که گر در جهل خو د دائم نشینی ... چو مهدی پشت آ ید هم نبینی

 

کسی که چشم ا یمانش نهان دید...همیشه روی پیغمبر عیان دید

 

چو عمر از جهل پایان کرده باشی ...یقین در عهد مهدی مرده با شی    

 

که گر تن زنده و دل مرده باشد... ره عرفان حق نسپرده باشد

 

برو از علم مهدی بهره برگیر...جوانمردی کن و بشنو ازاین پیر

 

که تا مهدی ترا مکشو ف گردد... چو در آخر زمان معروف گردد

 

خوشا عهد کسان مهد مهدی... خوشاآن کو دکان مهد مهدی

 

که هر علمی که باشد زیرکان را... الف بی تی بود آن کودکان را

 

زعلمش خلق عالم علم گیرند... ز علمش مشرکان هم دین پذیرند

 

شود یک روی خلق عالم... نماند کفر در اولاد آدم

 

فرو گیردین علم وعر فا ن ... رمشرق تا به مغرب نور ا یمان

 

بتابد پرتو علم لدنی ...همه یکسان شود شیعی وسنی

 

هر آن سری که امروز هست پنهان... بعلم خو یش پیدا کند آ ن

 

چو مهدی باشد آ نجا ععدل گستر... بر اندازد ز عالم ظلم یکسر

 

بدورش دولت حق ر خ نما ید... جهان را فیض اوو فرخ نما ید

 

مپرس از صورتش هردم بتفصیل... که سیر سیرتش بشنو بتا ویل

 

که چون او علم را حاکم نماید ...د گر در جهل کلی کس نماند

 

نماند در میانه هیچ دعوی ... که صورتها یکی گردد به معنی

 

نمیرد هیجکس در جهل آن روز... که باشد علم شان بر جهل پیروز

 

تمنی باشد آنگه مردگان را... که یک بار د گر یابند جان را            

 

بتابد نور او از سوی مغرب ... بر آ ید آ فتاب از کوی مغرب

 

مراورا شیوه دیو جهل کشتن...وز او نا ا هل مردم ا هل گشتن

 

بنسل از نسل هافا ضل تر آمد...که خود از عترت پیغمبر آمد

 

که برگفت  این حدیث مستند را... ز ولد فاطمه گفت این و لد را

 

پیامبر این حدیث معتبرگفت   بصدق و حق مکرر این خبر گفت

 

زاهل بیت من مردی بر آید... که دور جور در دورش سر آید

 

چو بشناسیش بهر از گنج یابی ... نه گنجی از بهر آن ر نج یابی

 

بصورت همچو خور شیدی در ایام ...که روشن گر دد از او جمله             ا جسام

 

بمعنی نیز خورشیدیش میدان... که روشن گردد از او جان انسان

 

کنون بشنو زمن صد ق حکا یت... هم از روی درایت هم روایت

 

چو جمله خلق توبه کرده باشند... همه امری بجای آ ورده باشند

 

همه از معصیت گردند بیزار...نماند هیجکس دیکر گنه کار

 

مترس از مرگ صورت زانکه سهل است...بتر مرگ ای برادر مرگ

 

جهل ا ست

 

اگردانی که دنیا چون ر باط است...وجود تو در ون آن صرات ا ست

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد علوی در پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ و ساعت ۱۲ بعد از ظهر |